На вниманието на земеделските производители

22/12/2008

Съгласно Наредба №15 за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване, интегрирано производство на растения и растителни продукти може да извършва всеки земеделски производител, който е завършил курс за интегрирано производство по програма, изготвена от акредитирани институти и висши учебни заведения в областта на растителната защита и  утвърдена от генералния директор на НСРЗ.

В тази връзка Ви уведомяваме, че са утвърдени:

  • Програма за обучение на земеделски производители от Центъра за продължаващо обучение (ЦПО) към Аграрния университет в гр.Пловдив;
Адрес на ЦПО: гр. Пловдив, бул."Менделеев" №12
Лице за контакти: доц.Тоня Георгиева,  тел: 032/654 367, факс: 032/633 157,
e-mail: tonia@au-plovdiv.bg
  • Програма за обучение на земеделски производители от центъра за следдипломно обучение и квалификация (ЦСОК) към Лесотехническия университет гр.София.

Адрес на ЦСОК: гр.София, бул."Кл. Охридски" №10.
Лице за контакти: доц. Никола Стоянов, тел. 9623953,
e-mail: nickst@ltu.bg

Посочените акредитирани висши учебни заведения ще провеждат обучения на земеделски производители, кандидатстващи за интегрирано производство на растения и растителни продукти.

За допълнителна информация се обръщайте към посочените лица за контакт.