Информация за проведено работно съвещание на отдел „ФСК” в РСРЗ Видин

20/12/2008

На 20.12.2008 г. инспекторите от отдел „ФСК" в РСРЗ Видин проведоха работно съвещание във връзка с изпълнението на работния план на отдела.

Отчетена беше ефективността от дейността на отдела в областта на фитосанитарния контрол през 2008г. Обсъдени бяха текущи въпроси, както и презентирани допълнителни теми от фитосанитарни инспектори. Изнесени бяха презентации на следните актуални теми:

  • CITES -  КОНВЕНЦИЯ  ЗА МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ СЪС  ЗАСТРАШЕНИТЕ ВИДОВЕ ОТ ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА;
  • БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ - алтернатива и полза за природата;
  • БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА МАЛИНОВИ НАСАЖДЕНИЯ;
  • ИНСТИТУТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ - ТРОЯН;
  • ФИТОСАНИТАРЕН МОНИТОРИНГ НА ЯГОДОВИ НАСАЖДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВИДИН;
  • ФИТОСАНИТАРЕН МОНИТОРИНГ НА КАРАНТИННИ ВРЕДИТЕЛИ ПО ГОРСКИ ВИДОВЕ 2008г.;
  • ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ В ЛАБОРАТОРИЯ ПО КАРАНТИНА НА РАСТЕНИЯТА В РСРЗ ВИДИН.

При проявен интерес към темите от презентациите, РСРЗ Видин ще ги предостави за информация.