Институт за защита на растенията е в процес на акредитация на Лабораторно – изпитвателния блок като лаборатория за изпитване съгласно БДС EN ISO/IEC 17025

17/12/2008

Институт за защита на растенията е в процес на акредитация на Лабораторно - изпитвателния блок (ЛИБ) като лаборатория за изпитване съгласно БДС EN ISO/IEC 17025.

В обхвата на акредитация на ЛИБ са четири отдела: "Химически анализ на замърсители", "Молекулярна диагностика", "Серологична диагностика" и "Морфологична идентификация".

Областите, в които ЛИБ извършва изпитвания са:

  • Анализ на растителен материал и храни от растителен произход за пестицидни остатъци;
  • Изследване на проби от зърнени култури за микотоксини;
  • Диагностика на растителни вируси в растителен материал и насекомни вектори;
  • Определяне вида на трипси, нематоди; биотипове на Bemisia tabaci;
  • Морфологична идентификация на фитопатогенни гъби;
  • Определяне рН на води.

В периода 03-04.12.2008 г. в ЛИБ успешно е проведен последен вътрешен одит преди подаване на заявление за акредитация в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация", планувано за февруари 2009 г.