Фитосанитарно състояние на есенно-житните култури в Пловдивска област към 18.12.2008г.

19/12/2008

Общата посевна площ от засетите есенници в областта постепенно възстановява относителния си дял от последните  години.

Графика на посевна площ есенници в хил. дка за Пловдивска област 2005-2008г.

 

 

Агроклиматичните условия от текущият месец оказват благоприятно влияниие върху фенологичното развитие на късно засетите есенници. Температурните параметри за периода поддържат биологичния минимум  необходим за вегетацията на житните. Масовата фенофаза за преобладаващите посеви е "3-ти лист". Нарастна общият дял на братилите площи в областта. 

Трайното засушаване отчетено от есенните месеци продължава да бъде основен лимитиращ фактор за житните през наблюдавания период. Регистрираните валежи са незначителни и без икономическо значение, с пъти под обичайната месечна норма. 

Графика на средните месечни валежи по месеци за 2008г в сравнение с нормите.

 

 

Наторени с азотни торове са едва 1/5 от житните. Употребени са незначителни количества фосфор и калий, като предсеитбено торене.

Общотото фитосанитарно състояние на есенниците е добро. Отчитаме завишено ниво на агротехника. Подобрени са предсеитбените и сеитбени практики за преобладаващите площи в областта.

Не са регистрирани прояви от икономически важни болести и неприятели над икономическия праг на вредност.  

Топлата и мека есен продължила и през първият зимен месец може да създаде условия за успешно презимуване на основния икономически вредител по житните - обикновената полевка.

Намножаването на полевката е около прага на вредност. За преообладаващите житни плътността е 1-2 активни колонии на дка.

Запазват се отделни микрорайони  с повишена плътност между 2-3 колонии/дка - в АЕР Първомай, Садово, Брезово.

Сравнителна графика на брой активни колонии на дка от обикновена полевка в житните и окопни предшественици за перидода 2004-2005г

 

 

Наднормените температури удължават вегетацията по люцерните. Все още не е настъпил зимен покой обичаен за този етап от годината. Тази агроклиматична обстановка осигурява оптимални условия за изхранване и зимуване на полевката. Плътността от неприятеля в люцерновите площи е висока и варира от 6-8 активни колонии на дка.

Обръщаме внимание на земеделските производители, Да продължат фитосанитарните, маршрутни прегледи за установяване на евентуална плътност и намножаване. Специално внимание да се обърне на есенниците граничещи с люцерни, както и на терените където през миналата вегетационна година са отчетени прояви.

При установяване на пробеми моля обаждайте са в РСРЗ Пловдив, 032/959-400, 960-874, адрес" Брезовско шосе" 176 в