Съвместен работен семинар за определяне на остатъци от пестициди между Централните Референтни Лаборатории на ЕО и Националните Референтни Лаборатории на новоприетите страни-членки 05-07.11.2008г., Щутгарт, Германия

27/11/2008

В периода 05 - 07.11.2008 г. в Химическия и Ветеринарно-изследователски институт в град Щутгарт, Германия се проведе семинар на представителите на Националните Референтни Лаборатории (НРЛ) от 12-те новоприети страни в Европейския Съюз, организиран от Централните Референтни Лаборатории на Европеската Общност (ЦРЛ) за остатъци от пестициди в плодове и зеленчуци (CRL-FV) и единични методи за анализ (CRL- SRM).

Централната Лаборатория за Химични Изпитвания и Контрол (ЦЛХИК) към Национална Служба за Растителна Защита (НСРЗ) е НРЛ в България за определяне на остатъци от пестициди в плодове и зеленчуци с единични и многокомпонентни методи, което предопредели участието на нейни експерти в семинара.

Първият ден от семинара включваше запознаване с дейността и мероприятията на ЦРЛ за остатъци на пестициди в плодове и зеленчуци (CRL-FV ) и единични остатъчни методи (CRL- SRM), които могат да бъдат обобщени, както следва:

 • Да подпомагат научноизследователската работа, разработването и валидирането на нови аналитични методи;
 • Да информират НРЛ за новостите в методите и техническото оборудване;
 • Да организират професионални тестове за пригодност и работни семинари за НРЛ и официалните лаборатории за контрол;
 • Да подпомагат да се разшири аналитичния обхват на тези лаборатории, както в качественото, така и в количественото определяне на резултатите.

Следващата точка от програмата включваше кратко представяне на всяка една референтна лаборатория, с цел обмяна на опит и дискусия на проблемите, възникнали в хода на аналитичния процес.

Обучението продължи със запознаване с интернет страниците на ЦРЛ - CRL-Web Portal и CRL-Data Pool. Тези сайтове са създадени с цел да осигурят удобен и ефективен достъп до информацията свързана с Референтните Лаборатории и анализите на остатъци от пестициди.- http://www.crl-pesticides.eu/docs/public/ и http://www.crl-pesticides-datapool.eu/

През втория ден от семинара се проведе практическо обучение в лабораторията, насочено към новите методи за анализ:

 • Пробоподготовка за анализ на остатъци от пестициди в чай чрез Quechers метод;
 • Пробоподготовка за анализ на остатъци от пестициди в растително олио чрез Quechers метод;
 • Химична процедура за определяне на Дитиокарбамати като сяровъглерод;
 • Химична процедура за определяне на Бромид чрез газова хроматография;
 • Метод на стандартната добавка;
 • Калибриране в съответстваща матрица;
 • Използване на „протектори на аналита", с цел подобряване на хроматографския пик при анализ на някои полярни пестициди с газова хроматография.

Последният ден от семинара включваше представяне на резултатите от проведените през 2008 г. междулабораторни сравнения (тестове за пригодност), организирани от ЦРЛ, в които участие взе и ЦЛХИК като НРЛ за България.

Първото междулабораторно сравнение- EUPT-FV10 - „Определяне на остатъци от пестициди в моркови" беше организирано от ЦРЛ за остатъци от пестициди в плодове и зеленчуци в Алмерия - Испания. Участваха 132 лаборатории от Европа и Южна Америка. Трябваше да се анализират остатъци от 90 пестицида с газова и течна хроматография. Цялостното представяне на лабораториите се оценява чрез Weighted Sum of z-Scores (WSZ). Само тези лаборатории, които са представили резултати за най-малко 90 % от присъстващите в пробата пестициди, нямат фалшив положителен резултат и са анализирали тест-пробата за съдържание на остатъци от всички пестициди означени с * в дадената листа с пестицидите, се определят като лаборатории със „достатъчно добър обхват" и попадат в категория А.

Обобщените резултати от това междулабораторно сравнение показват, че ЦЛХИК е доказала наличието на остатъци от всички пестициди, намиращи се в тест-пробата и попада в категория А със достатъчен обхват и много добри резултати.

Вторият тест за пригодност - EUPT-SRM 3 - „Определяне на остатъци от пестициди в моркови чрез единични методи за анализ" беше организирано от ЦРЛ за единични методи за анализ в Щутгарт, Германия . От възможните 8 пестицида в листата, ЦЛХИК предостави на организаторите резултати за 6 от тях - Дитиокарбамати определени като сяровъглерод, Флуазифоп, Халоксифоп, 2,4-D, MCPA и MCPP. Резултатите от този тест са също добри, като се има предвид, че лабораторията участва за първи път в подобен вид сравнение.

Участието в този семинар даде възможност на нашите експерти от една страна, да обменят опит с европейските водещи експерти в областта остатъците от пестициди, както и да се запознае с новостите по отношение на аналитичното оборудване и хроматографските техники в областта в която работят, а от друга, въз основа на резултатите от проведените сравнителни тестове за пригодност, да придобият професионално самочувствие, сравнявайки се с другите европейски лаборатории.