Състояние на популациите на мишевидните гризачи в Шуменска и Търговищка области

28/11/2008

На вниманието на земеделските производители в Шуменска област !

При извършените обследвания от инспекторите при РСРЗ гр.Варна - отдел Шумен, съвместно със специалист от ИЗР гр.Костинброд, на отделни площи засети с есенници, люцерна и рапица в цялата област беше установено нападение от:

- степна домашна мишка и горска мишка - хранят се и се запасяват със семена. Характерни за колониите са различни по големина купчинки почва;

- обикновена полевка - предпочита свежа зелена маса и се храни с растенията до повърхността на почвата като вмъква в ходовете прегризаните растения. В посевите се наблюдават различни по големина „плешиви" петна от унищожени растения. При висока плътност може да се наложи разораване на посевите.

На 80% от обследваните площи плътността на мишевидните гризачи е над прага на икономическа вредност.

По отношение на обикновената полевка, от извършените обследвания се наблюдава навлизане на неприятеля навътре в посевите при новозасeтите есенници - реколта 2008/2009 г. Отчетената плътност варира от 0 до 10 активни колонии на дка, а обитаемите ходове са от 1 до 5 бр. Най-висока е при посевите засети на повторка.

Състояние на популациите на мишевидните гризачи в Търговищка област в края на месец ноември 2008 година

Климатичните условия през октомври и ноември бяха благоприятни за нарастване числеността на мишевидните гризачи. Обикновената полевка се намира в масова миграция от необработваеми площи, люцерни и ливади към намиращите се в съседство есенници, особено в тези засети по-рано. До момента плътността е между 1 и 6 активни колонии на дка, които все още са съсредоточени в покрайнините на посевите и са с малко на брой /2-3/ обитаеми ходове. Наред с обикновената полевка в посевите се срещат семеядните видове мишки, които вредят предимно през есенния период.

Препоръки към земеделските производители !

След прегаряне на люцерните и унищожаване на свежата зелена маса в ливадите, крайпътните ивици и необработените площи, неприятелят масово ще мигрира в есенниците. Очаква се, при подходящи условия през декември, числеността на гризачите да се повиши и те да развият пълния капацитет на колониите си.

Необходимо е да продължат редовните маршрутни обследвания на засетите площи с пшеница, ечемик, рапица и люцерна за оценка състоянието на популациите от мишевидни гризачи. При констатиране на плътност от обикновената полевка над прага на икономическа вредност - 2 бр. активни колонии на дка, да се предприеме извеждане на борба с един от регистрираните родентициди:

 

Активно вещество

Продукт

Доза на обитаем ход

бродифакум

Норат - П

10 грама

бромадиалон

Родекил ПП*

7 грама

калциев фосфид

Политанол*

5 грама

* - продукт за растителна защита, от І-ва категория за употреба.

Внимание: Третирането с продукти за растителна защита от І-ва категория за употреба се извършва под контрола на лице с висше агрономическо образование със специалност "Растителна защита" !

Забележка: Крйния срок за употреба на наличните количества от продукта Норат-П е 22 декември 2008 г. !

Забранено е площното третиране на посевите !
Примамките се поставят ръчно в обитаемите ходове !

 За повече информация се обръщайте към инспекторите от отдел Шумен на тел. 054 / 832 678; 832 119; и отдел Търговище на тел. 0601 / 66 740; 61 715.