РСРЗ - В.Търново

28/11/2008

През месец ноември основен дял в работата на отдел ФСК заемаше контрола на месния посевен и посадъчен материал, неговото паспортизиране и движението му в района. Контролни прегледи се извършват по основните общински пазари на Виликотърновска и Габровска абласт.

Приоритет в работата на инспекторите от отдел РЗ през м.ноември бяха съвместните проверки с експертите от РТИ към ДФ"Земеделие" на кандидатствалите земеделски производители за финансиране по ПРСР - мярка Агроекологични плащания за спазване на правилата за Добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

На 25.11.2008г отдел РЗ проведе обучение на земеделски производители за работа с ПРЗ ІІ-а категория съгласно изискванията на Наредба 104 за контрол върху предлагането на пазара и употреба ПРЗ.

Сектор БИ към отдел РЗ приключи опитите за изпитване на нови хербициди при маслодайната рапица.