Фитосанитарно състояние на горските видове на територията на РСРЗ Кюстендил

28/11/2008

С цел изясняване фитосанитарното състояние на горски разсадници, гори и паркове за контролирани вредители по горските видове, на територията на РСРЗ Кюстендил се извърши наблюдение по мониторинговата програма за карантинни вредители по горски видове.

В официалния регистър са регистрирани и се наблюдават от фитосанитарните инспектори всички горски стопанства – четири на брой: ДЛС „Осогово” гр. Кюстендил, ДГС „Невестино” с. Невестино, ДГС „Рилски манастир” гр. Рила, ДГС „Рилски манастир” гр. Рила. Извършихме съвместно с представители на горските стопанства обследвания с пробовземания в осем горски участъка. Наблюдавахме типични признаци на съхнене по боровете от връхната част към основата в ДЛС „Осогово” и ДГС „Невестино”. От изпратените за лабораторен анализ 26 бр. проби за ентомологичен и нематологичен анализ, зараза от карантинния вредител Bursaphelenchus xylophilus не беше установена. При извършените обследвания не установихме симптоми на Phytophthora ramorum по бук и дъб.

В наблюдаваните 8 горски разсадника няма отклонения от нормалното развитие на фиданките.

При обследванията на паркове се използваха Pocket test за откриване на Phytophthora ramorum по различни гостоприемници - Fagus spp., Aesculus hippocatanum, Castanea sativa, Salix babilonica. Няма положителна индикация.