Дебат за бъдещето на европейската политика в областта на земеделското производство, Пловдив 15.11.2008

17/11/2008

На 15.11.2008г. в Аграрен Университет Пловдив беше проведен дебат среща с участието на: г-н Нийл Париш - Председателят на Комисията по земеделие в Европейския парламент, г-жа Петя Ставрева депутат в Европейския парламент и представител на България в комисията по земеделие, д-р Венцислав Тодоров - Генерален директор на НСРЗ София.

На срещата присъстваха земеделски производители, представители на научната общност и държавни организации.

Г-н Париш изнесе лекция, в която засегна основните аспекти от бъдещото конкуретно развитие на аграрния сектор. Трудност за ЕС е голямото разнообразие в климатичните и географски условия на отделните членки в общността, както и различията в структурата на земеделското производство за всяка една от тях. Уеднаквяването и сработването на тази политика е изключително трудна и деликатна организация.

Специално внимание бе обърнато на производството на биомаса предназначена за биогорива и приложението на генно модефицирани култури в това направление.

Биологичното земеделие, лозарството и винопроизводството, бяха посочени като вероятни ниши в успешното участие на страната ни в общия европейски пазар. Основно предизвикателство в структурата на селскостопанското производство е в оптималното съотношение между дела на хранителния сектор и биогоривата в ЕС, както и оптимизирането на общите пазарни механизми.

Нов момент в общата селскостопанска политика на общността е разбирането, че принципа на равнопоставянето трябва да е еднакъв за всички 27 членки. В това отношение финансовите различия между новоприетите и стари членки вероятно могат да бъдат преодолени до 2013 година.

Друго голямо предизвикателство за ЕС е разработването на работеща система в рамките на която страните членки сами да избират как да прилагат биопроизводство, чрез генно модифицирани култури. Общата селскостопанска политика в ЕС е политика на избор.

Г-н Париш наблегна на нуждата от повишаване на ефективността на аграрния сектор в новите условия на 21 век и настъпилата финансова криза. Перспективата е преструктуриране, чрез създаване на по-едри селско стопански производства, без да се надхвърлят рамките на разумния обем. Това налага обединяването в кооперативи на по-дребните фермери, за да се договарят по-добри изкупни цени.

В момента се подготвят условията за разработване на нов вид социална мрежа, форми на застраховане и подпомагане срещу суши, наводнения и други екстремални климатични условия.

Срещата продължи, като дискусия по поставените теми със земеделски производители на животновъдна и растителна продукция.