Фитосанитарно състояние на земеделските култури (РСРЗ Плводив)

17/11/2008

Есенно житни култури

По традиция за Пловдивски район се прилагат късни есенни сеитби. Оптималният срок за начало на кампанията стартира от средата на месец октомври.

Към датата на наблюдение е засята 90% от общата посевна площ, предвидена за есеници в региона.

Агроклиматичните условия през последният месец позволиха нормално протичане на сеитбената кампания. Дневните температурни стойности трайно надхвърляха биологичния миниум и стимулираха активна вегетацията при житните.

Лимитиращ фактор за преобладаващите засети площи към датата на наблюдение е продължителното засушаване. Регистрираните валежи през октомври и до средата на ноември бяха незначителни с пъти по-ниски от нормите.

За отделни микрорайони и почвени типове ППВ е крайно недостатъчна и на критичния минимум.. Отчитаме видимо задържане в дружното поникване на късно засетите площи, както и равномерното гарниране на ранните есенници. При отделни площи регистрираме до 30-40% физиологични стресови повреди от продължаващото засушаване.

Фенологичното развитие варира в широк диапазон от "поникване, 2-3 ти лист" при късните посеви до "братене" за ранните есенници, като надделява дела на късните сеитби. В предстоящият зимен период 70% от есенниците в областта ще встъпят в масова фенофаза 2-3 ти лист. Това може да окаже негативно влияние върху студоустойчивостта на посевите към отрицателни зимни температури.

Наторени с азотни торове са едва 10% от крайната посевна площ. Фосфор и калий са внесени на незначителни площи, като предсеитбено торене.

Общото фитосанитарно състояние на есенниците към датата на наблюдение е задоволително. Очакваните превалявания могат да възстановат бързо засегнатите от сушата площи.

Не са отчетени прояви от икономически важни болести и неприятели за периода над икономическия праг на вредност.

Обикновена полевка

Обследванията на поникващите есеници показват нисък процент на плътност под и до ПИВ за преобладаващите посеви в областта.

Регистрирани са единични микрорайони с проява на наднормен ПИВ 3-4 активни колонии на дка - АЕР Първомай, АЕР Съединение, община Поповица. Наблюдаваната плътност е от обикновена полевка, като се запазва тенденцията от миналага година за проява на ниска плътност от Източно Средиземноморката домашна мишка.

Наблюденията продължават. Потенциално застрашени са посевите граничещи с люцерни, където се запазват обичайните местообитания на полевката.

Очакванията са с началото на зимния сезон и приключване на вегетацията при основаната култура /люцерна/ да започне активна миграция на полевката към съседните житни посеви. В условията на мека и топла зима опасността от ново повишаване на популационната плътност от неприятеля в района е реална.

Обикновен житен бегач

Запазва се тенденцията от последните години за проява на ниска плътност при ограничен ареал на разпространение от неприятеля. Отчитаме по-масовото прилагане на правилата на добрата земеделска практика и включване на по-редовен сеитбооборот. Процента на повторките за различните АЕР е нисък между 15-18% и няма да доведе до сериозно намножаване на наблюдавания обект.

Житни мухи

Плътността от мухите е локализирана на единични ранни посеви. Нападението от неприятелят е без икономически значение за региона. Запазва се тенденцията от миналага вегетация за проява на ниска плътност под ПИВ, при силно ограничен ареал на разпространение.

Фуражни култури - Люцерна

Увеличиха се площите заети с люцерни в областта. Плътността на неприятелят в обследваните терени варира силно от 3-6 до 6-8 и повече активни колонии/дка. Запазват се естествените резервоари на намножаване на обикновената полевка.

Технически култури - Маслодайна зимна рапица

Нарастна чувствително общата посевна площ на културата. В сравнение с миналата година повишението е седем пъти. Масовата фенофаза, с която културата встъпва в зимен сезон е "розетка" /6-8 ми лист/.

Общото фитосанитарно състояние е добро. Отчитат се повреди от типичните специализирани вредители - рапична листна оса, видове земни бълхи, без икономическо значение за региона.

Проблем през ранните есенни месеци на наблюдение бе заплевеляването по културата с широколистни и житни плевели.

 

14.11.2008г
отдел РЗ , РСРЗ Пловдив