Нарастване опасността от обикновена полевка в есенните посеви на територията на РСРЗ Враца - области Враца и Монтана

31/10/2008

На вниманието на Земеделските производители!

Извършените обследвания от инспекторите на РСРЗ Враца показват нарастване на популационната плътност от обикновена полевка в поникналите есенни посеви във всички агроекологични райони на области Враца и Монтана. На отделни площи плътността е над ПИВ - от 2 до 6 кол/дка. Нападението е основно в ивиците на посевите, но се наблюдава и разселване на неприятеля към вътрешността. Климатичните условия - топла и сравнително суха есен благоприятстват намножаването и вредната дейност на неприятеля. В резултат на което посевите се разреждат, а при висока плътност може да се стигне до компрометиране на реколтата.

За недопускане на поражения е необходимо обследванията да продължат и при установен праг на икономическа вредност над 2 активни кол./дка да се изведе борба чрез залагане на отровни примамки.

АКТИВНО В-ВО

ПРОДУКТ

ДОЗА

Алуминиев фосфид

Фостоксин*

2 - 5 пелети / об. ход

Бромадиолон

Родекил ПП*

7 г. / обитаем ход

Калциев фосфид

Политанол*

5 г. / обитаем ход

Бродифакум

Норат - П

10 г./обитаем ход

Норат П - краен срок за употреба - 22.12.2008 год.

* ПРЗ от първа категория на употреба

Продуктите за растителна защита от І-ва категория за употреба не се продават в селскостопанските аптеки. Приложението им се извършва под контрола на лице с висше агрономическо образование, специалност "Растителна защита".

При залагане на примамките да се вземат предпазни мерки за опазване на полезния дивеч и птиците!

За допълнителна информация относно опазване на земеделските култури от вредители се обръщайте към инспекторите на РСРЗ Враца.

  • За област Враца - тел. 092/ 62 24 50;
  • За област Монтана - тел. 096/ 30 54 11;