Проект за изменение и допълнение на наредбата за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на ПРЗ

30/10/2008

ПРОЕКТ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СКЛАДОВАТА БАЗА, ТРАНСПОРТИРАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №322 от 2006 Г.

(Обн. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г.)

 

Национална служба за растителна защита подготвя Проект за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита (Приета с ПМС №322 от 05.12.2006г., Обн. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г.).

Направените предложения за промяна имат за цел да уеднаквят понятията в самата Наредба и тя да кореспондира с действащите нормативни актове, касаещи продуктите за растителна защита и обектите, в които те се предлагат за продажба, както и да се повиши нейната целесъобразност.

С изменението се цели да се въведат единни понятия и критерии и да се избегнат някои несъответствия и различни тълкувания в сега действащото законодателство. Промените предвиждат осигуряване на  добрите практики при търговията с ПРЗ и тяхното съхранение, както и защита на правата и интересите на потребителите.