Обява за конкурс за длъжността ”главен експерт ЧР” в Дирекция ”Административно – правна, човешки ресурси, информационно и инвестиционно обслужване” при Централно управление на НСРЗ

14/01/2011

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ и НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА “Главен експерт човешки ресурсив отдел„Административно –правен, човешки ресурси, информационно и инвестиционно обслужване” ” – при НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - СОФИЯ

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

  1. ЕЛИ ИВАНОВА ПАТРИКОВА
  2. САШКА ФИЛЕВА ВОЙНСКА
  3. ЕЛЕНКА ВИДОВА ЗАРЕВА
  4. ЛЮДМИЛА АСЕНОВА ЗДРАВКОВА
  5. МАРГАРИТА ВЕНКОВА ХРИСТОВА

Конкурсът ще се проведе на 24.01.2011 г. от 10.00 ч. в сградата на Национална служба за растителна защита гр.София, бул.” Христо Ботев ” № 17

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

1. Мариана Делчева Братанова – Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит , съгласно изискванията за заемане на длъжността.

2. Стефка Александрова Душанова - Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит , съгласно изискванията за заемане на длъжността.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
/ О.Китов/