Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността „Старши инспектор” в отдел „Растителна защита и фитосанитарен контрол” гр.Монтана при РСРЗ Враца

06/01/2011

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ” ГР. МОНТАНА ПРИ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - ВРАЦА

След като разгледа заявленията на кандидатите и направи преценка на представените документи, конкурсната комисия реши:

I. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

  1. Сияна Костова Георгиева
  2. Венетка Славчова Матовска
  3. Цанко Тодоров Вутов
  4. Зина Любенова Панагюрска

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 20.01.2011 г. / четвъртък/ от 10 30 часа за провеждане на тест и интервю  в сградата на Регионална служба за растителна защита – Враца, ул. „Кетхудов” №2

II. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

Име, презиме, фамилия

Основание за недопускане

1. Ивайло Пламенов Янков

Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит или ранг, съгласно изискванията за заемане на длъжността.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
/ СНЕЖАНА БЕЛОРЕШКА /