Обявление за конкурс за длъжността Старши инспектор в отдел „Растителна защита и фитосанитарен контрол” гр.Монтана при РСРЗ Враца

20/12/2010

О Б Я В Л Е Н И Е
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /обн., ДВ, бр. 6 от 2004 г./

О Б Я В Я В А:

КОНКУРС за дръжността Старши инспектор в отдел „Растителна защита и фитосанитарен контрол” гр.Монтана при Регионална служба за растителна защита – Враца.

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • - Степен на завършено образование - „Висше”;
 • - Минимална образователна степен – „Бакалавър”
 • - Професионална област – Растителна защита.
 • - Минимален професионален опит – 2 години или придобит IV младши ранг ;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • - компютърна квалификация – владеене на MS Office ( Word, Excel), Internet;
 • - езикова квалификация – английски език на работно ниво се счита за предимство.

ІІ. Начин за провеждане на конкурса:

 • - решаване на тест;
 • - практически изпит - проверка на уменията за работа с компютър;
 • - интервю.

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, че не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено пристъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства / образец/;
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна или осигурителна книжка/ или придобития ранг като държавен служител /при наличие/ ;
 5. Автобиография

Образци на документи по т. 1 и т. 2 могат да се получат на адрес: Регионална служба за растителна защита – Враца, ул. „Кетхудов” № 2.

ІV. Срок за подаване на документите:

От 20.12.2010 г. до 30.12.2010 г.

V. Място за подаване на документите:

Регионална служба за растителна защита – Враца, ул. „Кетхудов” № 2.

Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.

Допълнителна информация можете да получите на телефони:
092/ 62 43 65 и 092/62 04 66

Лице за контакт: Ивелина Матина

VІ. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Табло в Регионална служба за растителна защита - Враца ; на интернет страницата на Национална служба за растителна защита: www.nsrz.government.bg; в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

VІІ. Описание на длъжността:

 • Извършва наблюдения за появата и разпространението на карантинни вредители;
 • Участва в изпълнението на мониторингови програми за контрол на карантинни вредители;
 • Осъществява контрол по приложение на Закона за защита на растенията и наредбите, свързани с фитосанитарния контрол;
 • Осъществява контрол на растения и растителна продукция при внос и износ, движение в страната и ЕС;
 • Осъществява контрол на производство и предлагане на пазара на растения и растителни продукти, подлежащи на фитосанитарен контрол;
 • Издава предписания и съставя актове при констатирани нарушения по ЗЗР и наредби произтичащи от него;
 • Много добро познаване на Закона за защита на растенията и всички нормативни и поднормативни актове в областта на фитосанитарния контрол.

VIII. Основна месечна заплата за длъжността: 460,00 лева.