Информация за изпълнението на мониторинговата програма за остатъци от пестициди в и върху растителни продукти

09/09/2008

ВЪВЕДЕНИЕ

Националната служба за растителна защита (НСРЗ) провежда вътрешноведомствен мониторинг за остатъци от пестициди в и върху растителни продукти. На основание на Закона за защита на растенията е изготвена програма за мониторинг, утвърдена от Генералния директор на НСРЗ и възложена за изпълнение на Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК), съвместно с Институт за защита на растинията (ИЗР) - Костинброд и Регионалните служби за растителна защита (РСРЗ).

Тази програма е насочена към осигуряване на коректното прилагане на разрешените за употреба продукти за растителна защита в съответствие с Добрата растителнозащитна практика. Целта на мониторинговата програма е да се направи оценка на рисковите моменти в приложението на продукти за растителна защита при производството на растениевъдна продукция, като при това се редуцират нарушенията, свързани с превишаване на дозите, неспазване на карантинните срокове или употребата на забранени пестициди.

Програмата обхваща главно земеделски райони и култури с интензивна употреба на продукти за растителна защита. Пробите от растителни продукти се вземат от местата на производство (на полето, в оранжериите), преди тяхното предлагане на пазара.

Нивата на остатъци от пестициди в храните се регулират чрез установяване на техните  Максимално Допустими Количества (МДК). Съществуващите МДК за нашата страна са регламентирани чрез Наредба № 31 за норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните, издадена от Министерство на здравеопазването (Обн. ДВ. бр.14 от 2004г., посл. изм. ДВ. бр.29 от 2008г.). Чрез нея се въвеждат в българското законодателство Европейските директиви, установяващи максимални нива от пестицидни остатъци в и върху храни от растителен и животински произход.

изтеглете пълния текст