Обявление за конкурс за длъжността Началник отдел „Растителна защита” в Регионална служба за растителна защита – Благоевград

15/12/2010

О Б Я В Л Е Н И Е
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  /обн., ДВ, бр. 6 от 2004 г./

О Б Я В Я В А:

КОНКУРС за дръжността  Началник  отдел „Растителна защита” в Регионална служба за растителна защита - Благоевград , при Национална служба за растителна защита.

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:   

 • - Степен на завършено образование - „Висше”;
 • - Минимална образователна степен – „Бакалавър”;
 • - Професионална област –   Растителна защита;
 • - Минимален професионален опит – 5 години  в областта на растителна защита или придобит III младши ранг .

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • - компютърна грамотност;
 • - ползване на английски език;
 • - свидетелство за управление на МПС.

ІІ. Начин за провеждане на конкурса:

 • - решаване на тест;
 • - интервю.

 ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, че не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено пристъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства / образец/;
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна или осигурителна книжка/ или придобития ранг като държавен служител /при наличие/ ;
 5. Автобиография.

Образци на документи по т. 1 и т. 2 могат да се получат на адрес: гр. Благоевград, Регионална служба за растителна защита – Благоевград, под квартал „Грамада”  II –ри  етаж – Технически сътрудник.

ІV. Срок за подаване на документите:

От  15.12.2010 г.   до   28.12.2010 г.

V. Място за подаване на документите:

Регионална служба за растителна защита – Благоевград, под квартал „Грамада”  II –ри  етаж – Технически сътрудник.

Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.

Допълнителна информация можете да получите на телефони : 073/ 83 15 72
Лице за контакт: Виолета Алексиева

VІ. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Табло  в Регионална служба за растителна защита - Благоевград ; на интернет страницата на Национална служба за растителна защита: www.nsrz.government.bg; в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

VІІ. Описание на длъжността:

 1. Организира, ръководи, координира и контролира дейността на отдел „РЗ”;

 2. Контролира изготвянето и представянето в определените срокове на сведения, справки, информации и отчети;

 3. Организира и координира контрола на пазара и употреба на ПРЗ, изготвя констативни протоколи и съставя актове на нарушителите на ЗЗР и наредбите по неговото приложение, съгласно утвърдени процедури за контрол;

 4. Контролира издаването на предписания и актове при констатиране на нарушения по Закона за защита на растенията и последващия контрол на изпълнението им;

 5. Изготвя ежемесечни план-графици за работата на отдела, обобщава подадените от регионалните отговорници отчети, сведения и справки за дейността на РЗ;

 6. Изготвя и съгласува Становища по програми за финансиране на земеделските стопани;

 7. Изготвя становища за издаване на лицензии за търговия с ПРЗ.


VIII. Минимална и начална основна заплата за длъжността:  

Минимална основна заплата за длъжността – 363 лв.

Начална основна заплата за длъжността – до 570 лв.