Проведено обучение и среща по проект ”TOPPS” от РСРЗ Плевен

15/12/2010

На 26.11.2010г. в РСРЗ-Плевен, се проведе обучение по проекта ”TOPPS-България” – „Най-добри практики за опазване водите от замърсяване, причинено от точкови източници при употреба на продукти за растителна защита”.

На обучението присъстваха представители на организации имащи отношение към темата – фирми за търговия и съхранение на ПРЗ, преподаватели от специализирани гимназии по селско стопанство, специалисти от ОД”ЗГ”, ”КТИ”, земеделски производители от региона, инспектори от РСРЗ Плевен и г-жа Павлина Кънева от НСРЗ.

Обучението включваше мултимедийна презентация на най-добрите практики и се раздадоха ръководства по проекта. Дискутирани бяха въпроси свързани с темата от практически характер, имаше силен интерес от страна на представителите на специализираните гимназии по селско стопанство от региона. Практическата част - демонстрация на калибриране, измиване на пръскачка и опаковки от ПРЗ се проведе в с.Горна Митрополия в земеделско стопанство ЕТ ”Хелга - Светла Стоянова”. Лектори бяха обучени специалисти по проекта Лиляна Илиева и Илиана Додева. Всички участници получиха сертификат за завършен курс на обучение.

На 10.11.2010г. в гр. Долна Митрополия със съдействието на кмета, се проведе среща на РСРЗ Плевен с кметове, пчелари и земеделски производители от общината.

Дневния ред включваше:

  1. Популяризиране на най-добрите практики за опазване водите от замърсяване, причинено от точкови източници при употреба на продукти за растителна защита в рамките на проект ”TOPPS”. Показани бяха демо-филми свързани с възможните източници на замърсяване на водите от продукти за растителна защита, при употребата им от земеделски производители.
  2. Разясняване най-важните разпоредби от Закона за пчеларството и Наредба №15 за мерките за опазване пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, касаещи земеделските производители и свързаните с тях мерки и санкции от страна на контролиращите органи. Отговорено бе на всички зададени въпроси.
  3. Разясняване най-важните разпоредби от Закона за защита на растенията и Наредба №104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита. Проведена бе дискусия по законовата уредба във връзка с употребата на ПРЗ и бе отговорено на зададените въпроси.