КОНКУРС за длъжността „Главен експерт ЧР”, Дирекция „АПЧРИИО” – Централно управление на Национална служба за растителна защита гр.София

13/12/2010

О Б Я В Л Е Н И Е
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /обн., ДВ, бр. 6 от 2004 г./

О Б Я В Я В А:

КОНКУРС за длъжността „Главен експерт ЧР”, Дирекция „АПЧРИИО” – Централно управление на Национална служба за растителна защита гр.София.

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • - Степен на завършено образование – висше;
 • - Минимална образователна степен –бакалавър
 • - Предпочитана специалност – икономика на труда; стопанско управление
 • - Минимален професионален опит – 3 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит IV младши ранг;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • - Компютърни умения- MS Office (Word, Excel), Internet
 • - Познаване и ползване на нормативни актове, свързани с дейността в кръга на служебните задължения, определени в длъжностната характеристика

ІІ. Начин за провеждане на конкурса:

 • решаване на тест;
 • интервю

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства /по образец/;
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител ;
 5. Автобиография

Образци на документи по т. 1 и т. 2 могат да се получат на адрес: гр. София , бул. „Христо Ботев” № 17, етаж 5, стая 501 - деловодство.

ІV. Срок за подаване на документите:

от 13.12.2010 г. до 22.12.2010 г.

V. Място за подаване на документите:

Национална служба за растителна защита - гр. София, бул. ”Христо Ботев” № 17, етаж 5, стая 501- деловодство .

Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.

Допълнителна информация можете да получите на телефон : тел . 02/ 9173 738
Лица за контакти: Станка Иванова

VІ. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Табло в сградата на Национална служба за растителна защита – гр. София, бул. ”Христо Ботев” № 17; на интернет страницата на Национална служба за растителна защита: www.nsrz.government.bg; в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

VІІ. Описание на длъжността:

 • Приема документи за изготвяне на заповеди на служителите за назначаване, освобождаване , измененията към тях.
 • Изготвя всички документи за провеждане на конкурсната процедура и провеждането на конкурс в съответствие с изискванията на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители.
 • Изготвя длъжностните и поименни щатни разписания
 • Участва и подпомага процеса по оценката на изпълнение на длъжността и кариерното израстване на служителите от НСРЗ, в съответствие с НУРАСДА
 • Оказва методическа, организационна и техническа помощ при разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите и ги представя за утвърждаване.
 • Извършва вписване в регистъра на административните структури по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията.

VІІІ. Основна заплата за длъжността:

Минимална основна заплата за длъжността – 363 лв.
Начална основна заплата за длъжността - до 580 лв