Обява за конкурс за длъжността ” Младши инспектор” в отдел „Растителна защита и биологично изпитване” при РСРЗ Добрич

10/12/2010

О Б Я В Л Е Н И Е
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

На основание чл. 10а от ЗДСл, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /обн., ДВ/бр. 6 от 2004 г./

О Б Я В Я В А:

КОНКУРС за длъжността „Младши инспектор” в отдел „Растителна защита и биологично изпитване” при Регионална служба за растителна защита - Добрич.

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • - Степен на завършено образование – висше
 • - Минимална образователна степен – „ бакалавър”
 • - Професионална област–растителна защита,растениевъдство,полевъдство;
 • - Минимален професионален опит–не се изисква или придобит V младши ранг ;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • - Компютърна грамотност ;
 • - Ползване на английски език.

ІІ. Начин за провеждане на конкурса:

 • - решаване на тест
 • - интервю

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, че не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства /по образец/;
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова,служебна или осигурителна книжка/ или придобития ранг като държавен служител /при наличие/ ;
 5. Автобиография

Образци на документи по т.1 и т.2 могат да се получат на адрес: РСРЗ – Добрич, ул. „Кл. Охридски” № 27 - Счетоводство

ІV. Срок за подаване на документите:

От 10.12.2010 до 20.12.2010 г.

V. Място за подаване на документите:

Регионална служба за растителна защита – Добрич, ул. „Кл.Охридски” № 27 - Счетоводство

Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.

Допълнителна информация можете да получите на телефон: 058/ 60 43 87.
Лице за контакт: Д. Василева

VІ. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Табло в Регионална служба за растителна защита - Добрич; на интернет страницата на Национална служба за растителна защита: www.nsrz.government.bg; в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

VІІ. Описание на длъжността:

 1. Извършва биологично изпитване за ефективност на ПРЗ и изпитване за селективност и действие на феромони;
 2. Осъществява и координира дейността в областта на биологичното изпитване;
 3. Залага опити по Добрата експериментална практика;
 4. Отчита резултатите от заложените опити;
 5. Обработва и записва данни от заложените опити и изготвя доклади, периодични отчети, сведения и информации;
 6. Извършва контрол по приложение Закона за защита на растенията/ ЗЗР/ и наредбите към него.

VІІІ. Основна заплата за длъжността: - 420,00 лева.