Обявление за конкурс за длъжността Младши инспектор в отдел „Растителна защита и биологично изпитване” при РСРЗ - Велико Търново

07/12/2010

О Б Я В Л Е Н И E

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /обн., ДВ, бр. 6 от 2004 г./

О Б Я В Я В А:

КОНКУРС за длъжността „Младши инспектор”  в отдел „Растителна защита и биологично изпитване”  при Регионална служба за растителна защита – В. Търново.

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:   

  • - Степен на завършено образование – висше
  • - Минимална образователна степен – „професионален бакалавър по .........”
  • - Професионална област – растителна защита;
  • - Минимален професионален опит – не се изисква или придобит V младши ранг ;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

  • Компютърна грамотност ;
  • Ползване на западен език;
  • Свидетелство за управление на МПС.

ІІ. Начин за провеждане на конкурса:

  • - решаване на тест;
  • - практически изпит - проверка на уменията за работа с компютър;
  • - интервю. 

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:

       1. Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
       2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, че не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства /по образец/;
        3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
        4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова,служебна или осигурителна книжка/ или придобития ранг като държавен служител /при наличие/ ;
        5. Автобиография

        Образци на документи по т.1 и т.2 могат да се получат на адрес:  Регионална служба за растителна защита – В. Търново, ул. „Магистрална” № 30 - Счетоводство.

ІV. Срок за подаване на документите:

От  07.12.2010 г. до   18.12.2010 г.

V. Място за подаване на документите:

Регионална служба за растителна защита – В. Търново, ул. „Магистрална” №30 - Счетоводство.

Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.

Допълнителна информация можете да получите на телефон : 062/ 67 34 15.
Лице за контакт:  Елена Вутова

VІ. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Табло  в Регионална служба за растителна защита – В. Търново; на интернет страницата на Национална служба за растителна защита: www.nsrz.government.bg; в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

VІІ. Описание на длъжността:

1.    Контролира изпълнението и приложението на нормативните документи в растителната защита;
2.    Участва в програми и задачи за решаване на възникнали проблеми в растителната защита на регионално ниво;
3.    Извършва наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация;
4.    Участва в междуведомствени и вътрешноведомствени комисии, работни групи;
5.    Извършва контрол на предлагането на пазара на продукти за растителна защита /ПРЗ / и торове и на приложението им;
6.    Осъществява контрола на употреба на ПРЗ от земеделските производители;
7.    Изготвя предписания, констативни протоколи и актове при установяване на нарушения по ЗЗР и наредбите, произтичащи от него.

VІІІ. Основна заплата за длъжността    -      400,00 лева.