Обявление за конкурс за длъжността Началник сектор „Лаборатория” в отдел „Фитосанитарен контрол” при РСРЗ - Велико Търново

07/12/2010

О Б Я В Л Е Н И E

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /обн., ДВ, бр. 6 от 2004 г./

О Б Я В Я В А:

КОНКУРС за длъжността Началник сектор „Лаборатория” в отдел „Фитосанитарен контрол” при Регионална служба за растителна защита – Велико Търново

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:   

 • - Степен на завършено образование -  „Висше”;
 • - Минимална образователна степен – „Бакалавър”
 • - Професионална област – агроном,  „Растителна защита”
 • - Минимален професионален опит – 4 години работа в растителна защита,  диагностична лаборатория или придобит III младши ранг;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • - Компютърна квалификация – владеене на Microsoft Office, Internet]
 • - Езикова квалификация - ползване на английски език

ІІ. Начин за провеждане на конкурса:

 • - решаване на тест;
 • - проверка на уменията за работа с компютър;
 • - проверка на знанията за ползване на английски език;
 • - интервю.

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, че не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства / образец/;
3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна или осигурителна книжка/ или придобития ранг като държавен служител /при наличие/ ;
 5. Автобиография

Образци на документи по т. 1 и т. 2 могат да се получат на адрес: гр. В. Търново, Регионална служба за растителна защита – В. Търново, ул. „Магистрална”, № 30 - Счетоводство.

ІV. Срок за подаване на документите:

От  07.12.2010 г.  до  18.12.2010 г.

V. Място за подаване на документите:

Регионална служба за растителна защита – В. Търново, ул. „Магистрална” № 30 - Счетоводство.

Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.

Допълнителна информация можете да получите на телефон : 062/ 673415
Лице за контакт: Елена Вутова

VІ. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Табло  в Регионална служба за растителна защита – В. Търново; на интернет страницата на Национална служба за растителна защита: www.nsrz.government.bg; в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

VІІ. Описание на длъжността:

 1. Организира лабораторно – диагностичната дейност на РСРЗ в областта на фитосанитарния контрол и здравната сертификация на посевния и посадъчния материал.
 2. Организира и ръководи фитосанитарната лабораторна експертиза, диагностика и идентификация на вредители на регионално ниво.
 3. Издава окончателно становище за фитосанитарното състояние на изследваните растения и растителни материали.
 4. Методическо ръководство и участие във фитосанитарните прегледи и анализи, локализирането и ликвидирането на огнища от карантинни вредители и в здравната сертификация на посевния и посадъчния материал на регионално ниво.
 5. Обучава инспекторите по фитосанитарен контрол от РСРЗ по въпросите, свързани с карантинните вредители.

VIII. Минимална и начална основна заплата за длъжността:  

Минимална основна заплата за длъжността – 343 лв.
Начална основна заплата за длъжността – до 536 лв.