Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурса за длъжността „Старши експерт” в отдел „Химични и биологични замърсители” при Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол” - София

06/12/2010

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ХИМИЧНИ И БИОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ” ПРИ ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ И КОНТРОЛ” СОФИЯ

След като разгледа заявленията на кандидатите и направи преценка на представените документи, конкурсната комисия реши:

I. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

1.      Божидарка Тодорова Пандова
2.      Силвия Христова Добрева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 17.12.2010 г. / петък/ от 10 00 часа за провеждане на тест и интервю  в сградата на „Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол” София, бул. „Никола Мушанов” № 120.

II. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

Име, презиме, фамилия
Основание за недопускане
1. Валентина Владимировна Йорданова
Кандидатът не притежава необходимия професионален опит от 2 години или придобит IV м. ранг,съгласно изискванията за заемане на длъжността.
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
/ ЕЛКА ТЕМЕЛЧЕВА /