Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурса за длъжността „Главен експерт” в отдел „Осигуряване и контрол на качеството” при Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол” - София

06/12/2010

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ОСИГУРЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО” ПРИ ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ И КОНТРОЛ” СОФИЯ

След като разгледа заявленията на кандидатите и направи преценка на представените документи, конкурсната комисия реши:

I. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

1.      Силвия Христова Добрева
2.      Росица Недялкова Радева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 17.12.2010 г. / петък/ от 12 30 часа за провеждане на тест и интервю  в сградата на „Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол” София, бул. „Никола Мушанов” № 120.

II. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ: 

Име, презиме, фамилия
Основание за недопускане
1. Маргарита Бориславова Гайгурова
Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит или ранг, съгласно изискванията за заемане на длъжността.
2. Яница Томова Анастасова
Представените документи не удостоверяват наличието на изискуемия професионален опит или ранг, съгласно изискванията за заемане на длъжността.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
/ ЕЛКА ТЕМЕЛЧЕВА /