СИГНАЛ на Национална служба за растителна защита относно състояние на популациите на обикновена полевка в посевите с есенни житни култури и рапица, изготвена от отдел “Оперативна растителна защита” при НСРЗ

24/11/2010

СИГНАЛ НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕ НА ПОПУЛАЦИИТЕ НА ОБИКНОВЕНА ПОЛЕВКА В ПОСЕВИТЕ С ЕСЕННИ ЖИТНИ КУЛТУРИ И РАПИЦА

Фенологично развитие:

ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК : “трети лист” – “масово братене”
РАПИЦА : “трети-пети същински лист”

При проведено обследване на площите с есенници и рапица от инспекторите към Регионалните служби за растителна защита, може да се обобщи, че към настоящия момент, в резултат на необичайно високите за сезона температури през първите две десетдневки на месец ноември, се наблюдава разширяване ареала на разпространение, плътността и вредоносна дейност от обикновена полевка в регионите на Добрич, Варна, Шумен и Търговище. В посочените области, на отделни полета с есенници са установени до 7-8 броя активни колони на декар, което е много над приетия Праг на икономическа вредност за есента (ПИВ: 2 броя активни колонии на декар). Висока е отчетената плътност от неприятеля в областите В.Търново, Разград и Силистра, където са констатирати до 3-4 броя активни колонии на декар. Подобно е състоянието на полевката и в посевите с рапица, където са регистрирани до 5-6 броя активни колони на декар.

Във връзка с гореизложеното, Национална служба за растителна защита сигнализира, че към момента метеорологичните условия за развитието, размножаването и вредоносната дейност на обикновената полевка са благоприятни. При подходящи условия и мека зима неприятелят се размножава целогодишно, във висока численост и на обширни територии. Това създава реална опасност за площите с есенници и рапица, особено по-късните и изостанали в развитието си посеви. Това налага редовно да се провежда обследване на посевите, особено площи, с предшественици слънчоглед и царевица и такива, граничещи с люцерни, изоставени или неизорани ниви с растителни остатъци и зърно. При отчитане на плътност над ПИВ: 2 броя активни колонии на декар, своевременно да се проведе третиране с разрешените родентициди:

  • * акт.в-во бромадиолон: Родекил ПП – 7 г / обитаем ход - краен срок за предлагане на пазара 31.12.2010 г, краен срок за употреба на наличните количества 31.12.2011 г.;
  • * акт.в-во алуминиев фосфид: Фостоксин пелети – 2-5 пелети / обитаем ход;
  • * акт.в-во калциев фосфид: Политанол - 5 г/обитаем ход - краен срок за предлагане на пазара 05.09.2010 г, краен срок за употреба на наличните количества 05.09.2011 г. Продуктът се прилага със специален апликатор, доставен от фирмата производител. Да се ползва от специално обучени лица!

Посочените продукти са І-а категория, работи се под контрола на агроном със специалност Растителна защита!

Да не се ползват примамки предназначени за битова употреба!

Да се вземат мерки за опазване на хората и полезния дивеч!

 

Изготвил : Отдел „Оперативна растителна защита”
24.11.2010 г.