Обявление за конкурс за длъжността Старши експерт в отдел „Химични и биологични замърсители”, дирекция „Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол” при НСРЗ

18/11/2010

О Б Я В Л Е Н И Е

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /обн., ДВ, бр. 6 от 2004 г./

О Б Я В Я В А:

КОНКУРС за длъжността Старши експерт в отдел „Химични и биологични замърсители” , дирекция „Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол” при Национална служба за растителна защита София.

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • - Степен на завършено образование - Висше;
 • - Минимална образователна степен - „Бакалавър”;
 • - Професионална област – химия
 • - Минимален професионален опит – 2 години работа в област, подходяща за ефективно изпълнение на дейностите в отдела или придобит ІV младши ранг ;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • - Компютърна квалификация – владеене на Microsoft Office, Internet;
 • - Езикова квалификация – английски език на работно ниво се счита за предимство;
 • - Да познава европейското и българското законодателство в областта на дейностите извършвани от лабораторията, респ. отдела.

ІІ. Начин за провеждане на конкурса:

 • - решаване на тест;
 • - интервю

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, че не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства / образец/;
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна или осигурителна книжка/ или придобития ранг като държавен служител /при наличие/ ;
 5. Автобиография

Образци на документи по т. 1 и т. 2 могат да се получат на адрес: гр. София, бул. „Никола Мушанов” 120, Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол, Приемна – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч.

ІV. Срок за подаване на документите:

От 18.11. 2010 г. до 28.11. 2010 г. /включително/

V. Място за подаване на документите:

Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол, гр. София, бул. „Никола Мушанов” 120, Приемна - всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч.

Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
Допълнителна информация можете да получите на телефон : 02/ 8129872
Лице за контакт: Е. Темелчева

VІ. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Табло в Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол; на интернет страницата на Национална служба за растителна защита: www.nsrz.government.bg; в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

VІІ. Описание на длъжността:

 1. Извършва анализи на растения, растителни продукти, почви и води по верифицирани, стандартизирани или валидирани методи за съдържание на остатъци от пестициди и микотоксини;
 2. Участва в дейностите, свързани с аналитичния ход на рутинната и експериментална работа в отдела, както и на наличното оборудване;
 3. Контролира своевременното получаване на информация от анализите, нейната интерпретация, систематизация и оформяне в изпитвателни протоколи, отчети и др;
 4. Участва при разработването на нови методи за изпитване в областта на отдела;
 5. Извършва калибриране на наличното оборудване по утвърдени вътрешнолабораторни методики и изготвя Свидетелства за калибриране.

VІІІ. Минимална и начална основна заплата за длъжността:

 • Минимална основна заплата за длъжността – 343 лв.
 • Начална основна заплата за длъжността – до 536 лв.