УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТ BG/07/IB/AG/04/UE/TWL, , ДОГОВОР BG2007/303-07-03-0021

17/11/2010

УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТ BG/07/IB/AG/04/UE/TWL „АДМИНИСТРАНЕ, КООРДИНИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ДОСИЕТАТА С ЦЕЛ РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА”, ДОГОВОР BG2007/303-07-03-0021

Проект BG/07/IB/AG/04/UE/TWL „Администриране, координиране и оценка на досиетата с цел разрешаване на продукти за растителна защита” стартира на 17 февруари 2010г с провеждане на откриваща среща, продължи 5 месеца с изпълнение на предвидените дейности и приключи на 21 юли 2010г. със заключителна среща.

Проектът бе с договорен бюджет от 143 822 Евро от неусвоения пакет на Преходният финансов инструмент. Изпълнител бе Дирекцията за регулиране на химикалите, Великобритания, а пряк бенефициент по проекта беше отдел „Продукти за растителна защита” към НСРЗ, но участие в многобройните обучения взеха и много експерти, които принадлежат към други органи на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Министерството на здравеопазването (МЗ) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Целта на проекта бе да предостави обучение на НСРЗ с цел да се гарантира, че разрешаването на продукти за растителна защита (ПРЗ) се извършва ефективно и съобразно изискванията на достиженията на правото на Европейския съюз..

Изтеглете пълния текст:

Разгледайте всички снимки