Проведено обучение на земеделски производители в Благоевградска област

08/11/2010

На 04-05.11.2010 г. в гр.Гоце Делчев, отдел „Растителна защита” в РСРЗ гр.Благоевград проведе курс за придобиване на правоспособност ,за употреба на продукти за растителна защита втора категория от земеделски производители, съгласно Закон за защита на растенията /изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г./и чл.26 от Наредба №104 /Обн. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г./ за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

Обучението се проведе в следните направления:

 1. Структура,организация и дейност на НСРЗ;
 2. ПРЗ.Класификация,свойства и приложение.Предимства,недостатъци и опасности свързани с тяхната употреба;
 3. Основни икономически вредители по земеделските култури в Благоевградска област. Провеждане на прогноза,сигнализация и борба срещу тях;
 4. Основни икономически вредители по картофите;
 5. Опасността от появата на доматеният миниращ молец-Tuta absoluta за региона и страната;
 6. НДП/Най добрите практики / за предотвратяване на замърсяването на повърхностни и подпочвени води от точкови източници по TOPPS проект;
 7. Нормативна уредба в растителната защита;
 8. Демонстративно представяне на лични предпазни средства и НДП за предотвратяване на замърсяване при работа с продукти за растителна защита.

Обучението проведоха:

 1. Гл.инспектор Елена Велева;
 2. Гл.инспектор Лазарин Баничански;
 3. Ст.инспектор Соня Джандаровава.

Обучени бяха 17 курсисти от региона, които в края обучението успешно положиха изпит под формата на тест.