Съвместни инспекции на РСРЗ Пловдив и РИОКОЗ /03-05.11/

08/11/2010

На териториата на област Пловдив в периода от 03-05.11.2010г се извършиха съвместни проверки с инспекторите от РСРЗ и представители на РИОКОЗ за установяване на остатъчни количества от пестициди в зеленчуковата продукция и в пресните плодове предлагани в търговската мрежа и по зеленчуковите борси.

В хода на проверката бяха инспектирани производители, прекупвачи и търговци. Поставя се началото на регулярни съвместни проверки, които ще контролират качеството и съдържанието на пестициди в земеделската продукция предлагана на българските граждани. Това ще бъде една от главните цели в работата на бъдещата Агенция по храните.

В присъствието на Министърът на Земеделието и храните Мирослав Найденов и Генералният Директор на НСРЗ Антон Величков бе проверена най-голямата Зеленчукова борса в областта в с. Първенец.

Инспекторите от отделите Растителна защита и Фитосанитарен контрол, както представителите от РИОКОЗ Пловдив извършиха щателна инспекция на складовата база. Проверявана бе пълната складова документация на търговците, търсени бяха наличие на карантинни вредители или симптоми за такива. Документалната проверка показа изрядно водена документация във всички инспектирани обекти. Взети бяха 2 броя проби от търговци на растителна продукция - ябълки местно производство и мандарини внос от Гърция. Пробите ще бъдат анализирани в лабораторията към РИОКОЗ Пловдив.

Съвместните проверки с инспекторите на регионално ниво на Министерството на Земеделието и храните и от Министерството на Здравеопазването продължиха в търговската мрежа. Посетени бяха два големи хипермаркети - Кауфланд и магазин Била. Взети са общо 5 броя проби, които ще бъдат изследвани за остатъчни количества от пестициди в лабораторията към РИОКОЗ Пловдив.

През тридневният период на насрочените проверки инспекторите от РСРЗ Пловдив проведоха теренни проверки на земеделски производители в областта. Проверени бяха дневниците по ДПХО, закоността на приложените продукти за растителна защита и карантинните срокове на последните растително защитни практики извършени на полето. Взети са 3 броя проби от зеленчукова продукция предназначена за пазара. Същите са изпратени в ЦЛХИК София за анализ на съдържание на остатъчни количества от пестидици.

Цел на съвместните инспекции е да приучат земеделските производители, прекупвачи и търговци на земеделска продукция към стриктно спазване на законовите изисквания на Закона за Защита на Растенията, както и на действащите подзаконови нормативни актове - Наредби, устройващи производството и търговията на земеделска продукция на територията на страната и ЕС.