Актуални новини от РСРЗ-София

05/11/2010

От 04.11.2010 год. до 05.11.2010 год. в РСРЗ -София се проведе курс по Модул - 6 „Интегрирано производство – растителна защита” за професионална подготовка за придобиване на правоспособност за употреба на ПРЗ втора категория съгласно чл.26 от Наредба №104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на ПРЗ.

Водещ обучението беше: Татяна Георгиева Величкова, н-к отдел „Растителна защита”

Курса включваше 11 курсисти, редовна форма на обучение и завърши с успешно полагане на тест включващ 20 въпроса с общо 100 точки.