Обява за конкурс за длъжността Старши експерт в отдел „Интеграционна политика и международно сътрудничество” , главна дирекция „Растителна защита” при Национална служба за растителна защита София

02/11/2010

ОБЯВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /обн., ДВ, бр. 6 от 2004 г./

О Б Я В Я В А:

КОНКУРС за дръжността Старши експерт в отдел „Интеграционна политика и международно сътрудничество”, главна дирекция „Растителна защита” при Национална служба за растителна защита София.

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • - Степен на завършено образование - „Висше”;
 • - Минимална образователна степен – „Бакалавър”
 • - Професионална област – икономика, хуманитарни , технически науки.
 • - Минимален професионален опит – 2 години работа в област или области, подходящи за ефективното изпълнение на дейностите в отдела или придобит IV младши ранг ;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • - компютърна квалификация – владеене на Microsoft Office, Internet;
 • - езикова квалификация - добро владеене на английски език; владеенето на втори чужд език е предимство;
 • - да познава европейското и българско законодателство в областта на растителна защита /РЗ/.

ІІ. Начин за провеждане на конкурса:

 • - решаване на тест;
 • - практически изпит ( превод от и на английски език );
 • - интервю.

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, че не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено пристъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства / образец/;
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна или осигурителна книжка/ или придобития ранг като държавен служител /при наличие/ ;
 5. Автобиография

Образци на документи по т. 1 и т. 2 могат да се получат на адрес: гр. София, Национална служба за растителна защита, Бул. „Христо Ботев” № 17, стая № 501 - Деловодство.

ІV. Срок за подаване на документите:

От 02.11.2010 г. до 12.11.2010 г.

V. Място за подаване на документите:

Национална служба за растителна защита, Бул. „Христо Ботев” № 17, 5 етаж, стая 501 – Деловодство, всеки работен ден от 930 до 16 30 ч.

Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.

Допълнителна информация можете да получите на телефони: 9 173 721
Лице за контакт: Л. Здравкова

VІ. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Табло в Националната служба за растителна защита ; на интернет страницата на Национална служба за растителна защита: www.nsrz.government.bg; в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

VІІ. Описание на длъжността:

 1. Подпомага подготвянето и реализирането на европейски и международни проекти и програми в областта на РЗ;
 2. Отговаря за осигуряване на устен и писмен превод ( от и на английски и руски език) на кореспонденция в областта на растителна защита;
 3. Изготвя заповеди за командировка на служителите на Национална служба за растителна защита / НСРЗ/ в чужбина и организиране на командировката;
 4. Участва в организирането на национални и международни семинари, срещи и съвещания, свързани с дейността на НСРЗ;
 5. Отговаря за поддържането на архив ( на хартиен и електронен носител ) от документи, свързани с провеждането на Мисии на ЕК в областта на растителната защита и участието на експерти на НСРЗ в заседания на институциите на ЕС.

VIII. Минимална и начална основна заплата за длъжността:

Минимална основна заплата за длъжността –343 лв.

Начална основна заплата за длъжността – до 536 лв.