Обява за конкурс за длъжността Началник отдел „Продукти за растителна защита”, главна дирекция „Растителна защита” при Национална служба за растителна защита София

02/11/2010

ОБЯВЛЕНИЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 14
от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /обн., ДВ,
бр. 6 от 2004 г./

О Б Я В Я В А:

КОНКУРС за дръжността Началник отдел „Продукти за растителна защита”, главна дирекция „Растителна защита” при Национална служба за растителна
защита София

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • - Степен на завършено образование - „Висше”
 • - Минимална образователна степен – „Магистър”
 • - Професионална област – „Растителна защита”; Химия.

Минимален професионален опит – 6 години работа в област или области,
свързани с функционалните задължения или придобит II младши ранг ;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за
кандидатите:

 • - компютърна грамотност
 • - ползване на английски език
 • - да познава европейското и българско законодателство в областта на Продукти за растителна защита /ПРЗ/.

ІІ. Начин за провеждане на конкурса:

 • - решаване на тест;
 • - практически изпит ( превод от и на английски език);
 • - интервю.

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, че не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено пристъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства / образец/;
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна или осигурителна книжка/ или придобития ранг като държавен служител /при наличие/ ;
 5. Автобиография

Образци на документи по т. 1 и т. 2 могат да се получат на адрес: гр.София, Национална служба за растителна защита, Бул. „Христо Ботев” № 17, Деловодство, стая № 501..

ІV. Срок за подаване на документите:

От 02.11.2010 г. до 12.11.2010 г.

V. Място за подаване на документите:

Гр. София, Национална служба за растителна защита, Бул. „Христо Ботев”
№ 17, 5 етаж, стая 501 – деловодство, всеки работен ден от 9 30 до 16 30 ч.

Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.

Допълнителна информация можете да получите на телефони : 9 173 721
Лице за контакт: Л. Здравкова

VІ. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други
съобщения във връзка с конкурса:

Табло в Националната служба за растителна защита ; на интернет страницата
на Национална служба за растителна защита: www.nsrz.government.bg; в
регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

VІІ. Описание на длъжността:

1. Ръководи, организира, координира и контролира изпълнението на
цяластната дейност на отдела;.
2. Организира и контролира изготвянето и публикуването на Списък
на разрешените за предлагане на пазара и употреба в България
продукти за растителна защита;
3. Контролира и участва в подготовката на нормативни документи на
национално ниво, съгласно законовите разпоредби на ЕС;
4. Участва в хармонизирането на нормативната уредба в областта на
Продукти за растителна защита /ПРЗ/ с тази на ЕС;
5. Участва в национални и международни семинари, срещи и
съвещания свързани с дейността на НСРЗ.

VIII. Минимална и начална основна заплата за длъжността:

Минимална основна заплата за длъжността – 393 лв.

Начална основна заплата за длъжността – до 627 лв.