ФИТОСАНИТАРЕН ПРЕГЛЕД НА ГОРСКИ РАЗСАДНИЦИ

26/10/2010

При провеждане Мониторинг на карантинни вредители по горските видове, инспектори от отдел “ФСК” - Враца и отдел “РЗ и ФСК” Монтана извършиха проверки за установяване фитосанитарното състояние на горските разсадници на територията на области Враца и Монтана. В тях взеха участие и инспектори от Лесозащитна станция – София, Горска семеконтролна инспекция – София и РДГ Берковица. Прегледани бяха общо 7 държавни и частни горски разсадника. Констатацията бе, че посадъчният материал е здрав и отговаря на изискванията. Издадени бяха 11 бр. растителни паспорти на всички ботанически видове подлежащи на паспортизация.