Лабораторно изпитвателния блок към Институт за защита на растенията получи акредитация

20/10/2010

На 24.09.2010 г. Лабораторно изпитвателния блок /ЛИБ/ към Институт за защита на растенията /ИЗР/ получи акредитация като Лаборатория за изпитване съгласно БДС EN ISO 17025:2006 – Сертфикат № 274-ЛИ/24.09.2010 г. и заповед № 1140/24.09.2010 г. В обхвата на акредитация ЛИБ към ИЗР извършва:

  • - анализ на пестицидни остатъци в пресни, замразени и консервирани плодове и полодови сокове; пресни, замразени и консервирани зеленчуци и зеленчукови сокове; зърнени култури, зърнени продукти, фуражи;
  • - определяне на микотоксини в зърнени култури, зърнени продукти, фуражи; продукти на основа царевица;
  • - определяне на вируси в растителен материал от културни и диви видове и насекоми вектори чрез DAS-ELISA;
  • - диагностика на Thrips palmi и Frankliniella occidentalis;
  • - установяване на вируса на шарката по сливата (Plum pox virus) чрез IC-RT-PCR;
  • - PCR на ITS региона за диагностика на растително паразитни нематоди Globodera pallida и Globodera rostochiensis;
  • - определяне на вируса на жълтото листно завиване по домата (Tomato Yellow Leaf Curl Virus - TYLCV) в растителен материал от културни и диви видове.

Въведената система за управление на качеството, на административните и техническите дейности е доказателство за компетентността на лабораторията и гарантира надеждността и достоверността на извършваните анализи.

От 12 до 14 октомври 2010 година учени от ИЗР взеха участие в XII конгрес по микробиология с международно участие, който се състоя в с. Юндола община Велинград. Бяха представени доклади свързани с появата и разпространението на гъбни, бактерийни и вирусни болести с важно икономическо значение. Д-р М. Стоянова беше отличена с награда за постер на тема „ Нов метод за различаване на патовари на Burkholderia gladioli от растителни проби.