Обява за конкурс за длъжността ”Старши инспектор” при РСРЗ Стара Загора

14/10/2010

О Б Я В Л Е Н И Е
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /обн., ДВ, бр. 6 от 2004 г./

О Б Я В Я В А:

КОНКУРС за длъжността Старши инспектор „Растителна защита ” в отдел „Растителна защита и биологично изпитване” при Регионална служба за растителна защита Стара Загора.

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността :

 • - Степен на завършено образование - Висше;
 • - Минимална образователна степен - „Бакалавър”;
 • - Предпочитана специалност – агроном, „Растителна защита”
 • - Минимален професионален опит – 2 години, или придобит ІV младши ранг ;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • - Компютърна грамотност
 • - Ползване на английски език
 • - Свидетелство за управление на МПС

ІІ. Начин за провеждане на конкурса :

 • - решаване на тест;
 • - проверка на уменията за работа с компютър;
 • - интервю

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, че не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено пристъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства / образец/;
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна или осигурителна книжка/ или придобития ранг като държавен служител /при наличие/ ;
 5. Автобиография

Образци на документи по т. 1 и т. 2 могат да се получат на адрес: гр. Стара Загора, Регионална служба за растителна защита, ул. “Райна Кандева” № 63

ІV. Срок за подаване на документите :

От 14.10. 2010 г. до 27.10. 2010 г. /включително/

V. Място за подаване на документите:

Регионална служба за растителна защита – Стара Загора, ул. „Райна Кандева” № 63,

Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.

Допълнителна информация можете да получите на телефон : 042/ 60-56-99
Лице за контакт: Мариана Донева

VІ. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Табло в Регионална служба за растителна защита – Стара Загора; на интернет страницата на Национална служба за растителна защита: www.nsrz.government.bg ; в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

VІІ. Описание на длъжността:

 1. Извършва регулярни наблюдения и обследване на икономически важни вредители в региона, диагностика, прогноза и сигнализация в областта на растителната защита;
 2. Извършва фенологични наблюдения на основните земеделски култури в региона и завежда „Дневник за фенологичното развитие на културите";
 3. Участва в изготвянето на „Бюлетин за поява, развитие, разпространение, сигнализиране на сроковете и начините за борба с вредителите по земеделските култури";
 4. Контролира изпълнението на нормативни документи в областта на растителната защита;
 5. Провежда контролна дейност по предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита и торове;
 6. Участва в изпълнението на регионалните планове, относно контрол на пазара и употребата на ПРЗ и торове;
 7. Съставя констативни протоколи и актове при констатирани нарушения, съгласно Закона за защита на растенията и други нормативни документи.

VІІІ. Основна месечна заплата за длъжността: 460,00 лева