Обява за конкурс за длъжността „Старши инспектор” в отдел „Фитосанитарен контрол и биологично изпитване” при РСРЗ Благоевград

08/10/2010

О Б Я В Л Е Н И Е

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /обн., ДВ, бр. 6 от 2004 г./

О Б Я В Я В А:

КОНКУРС за длъжността Старши инспектор в отдел „Фитосанитарен контрол и биологично изпитване”, сектор Петрич при Регионална служба за растителна защита - Благоевград.

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: “Старши инспектор”

 • Степен на завършено образование - висше;
 • Минимална образователна степен - „Бакалавър”;
 • Предпочитана специалност – агроном, „Растителна защита”
 • Минимален професионален опит – 2 години в областта на растителната защита или придобит IV младши ранг;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • Компютърна грамотност
 • Ползване на английски език
 • Свидетелство за управление на МПС

ІІ. Начин за провеждане на конкурса:

 • решаване на тест;
 • интервю.

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, че не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено пристъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства / образец/;
  3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
  4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна или осигурителна книжка/ или придобития ранг като държавен служител /при наличие/ ;
  5. Автобиография

Образци на документи по т. 1 и т. 2 могат да се получат на адрес: гр. Благоевград, Регионална служба за растителна защита – Благоевград, под квартал „Грамада”, II-ри етаж, /при „Технически сътрудник”/.

ІV. Срок за подаване на документите: От 08.10.2010 г. – 21.10.2010 г.

V. Място за подаване на документите:

Регионална служба за растителна защита – Благоевград, под квартал „Грамада”, II –ри етаж, / при „Технически сътрудник”/ .
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
Допълнителна информация можете да получите на телефони : 073/ 831568
Лице за контакт: София Стаменова

VІ. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Табло в Регионална служба за растителна защита – Благоевград; на интернет страницата на Национална служба за растителна защита: www.nsrz.government.bg; в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

VІІ. Описание на длъжността:

  1. Граничен фитосанитарен контрол и експертиза при внос от трети страни на растения и растителни продукти на ГКПП и в одобрено място на проверка в складове.
  2. Фитосанитарен контрол на регистрирани производители.
  3. Изпълнява програмите за мониторинг и прилага спешни мерки за предотвратяване разпространението на карантинни вредители .
  4. Изготвя отчети, сведения, информации и справки за дейността на ГКПП.
  5. Извършва постоянни наблюдения за фитосанитарната обстановка в района на РСРЗ.

 VIII. Основна заплата за длъжността: 449, 00 лева.