Национална служба за растителна защита откри и конфискува количества от негоден хербицид, предназначен за продажба

03/09/2010

При извършване на проверки на складове за търговия и съхранение на продукти за растителна защита, инспектори на НСРЗ са взели проби от хербицида Никомекс 40 СК. Продуктът съдържа активното вещество никосулфурон и се използва за борба с плевелите при царевицата. Лабораторният анализ, извършен в Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол към НСРЗ, показва отклонение от физичните и химични показатели, на които трябва да отговаря препарата. Налични количества от хербицида, в опаковки с вместимост от 1 литър, са открити в два склада на територията на страната - в София и в гр.Две могили, обл. Русе.  

Наличните количества от партидата с установено несъответствие - 2397 литра в склада в гр.Две могили и 90 литра в склада в София, е спряно от продажба от контролните органи на НСРЗ. Предстои депонирането в специално определени за тази цел складове под контрола на НСРЗ. Негодните продукти за растителна защита подлежат на трайно депониране или унищожение съгласно Закона за управление на отпадъците.