АРИБ И НСРЗ СТАРТИРАХА СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ: TOPPS БЪЛГАРИЯ

28/07/2010

През месец Май 2010 година, Национална Служба за Растителна Защита (НСРЗ) и Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) стартираха съвместен проект  за  обучение на  операторите да предотвратяват замърсявания на води с продукти за растителна защита от точкови източници  - "TOPPS България" (TOPPS: Training the Operators to prevent Pollution from Point Sources).

Три години след  приключването на проекта EU - TOPPS в 15 държави-членки, Европейската Асоциация за Растителна Защита - ЕСРА (ECPA: Еuropean Crop Protection Association) реши да подкрепи изпълнението на проекта в България чрез АРИБ (член на ЕСРА от 2007 година) и в съдружие с НСРЗ, в качеството на официален местен партньор.

Проектът TOPPS е съвместен проект на Европейската Комисия и ЕСРА, финансиран от програмата на европейската комисия „Commission's Life program" и ECPA.

Основна цел на проекта е съществуващите на европейско ниво  най-добри мениджърски практики, т.нар. BMPs (Best Managements Practices) да бъдат адаптирани за условията на България и да бъдат разпространи чрез съвети, консултации, обучения и демонстрации в България, с намерение да се намали риска от замърсяване на подпочвени и повърхностни води с продукти за растителната защита от точкови източници. BMPs представляват справочен материал, който ще бъде отпечатан под формата на брошура, предназначен за всички потребители на продукти за растителна защита в селското стопанство и градинарството. Проектът TOPPS допринася за прилагането на Директивата за устойчиво използване на пестициди, Рамковата директива за водите и Директивата за машините.

АРИБ ще предостави разработените материали по проекта TOPPS на НСРЗ,за да бъдат адаптирани от  експертите на държавното ведомство към местната действителност.

Основен материал, който експертите ще адаптират и на който те ще разработят българска версия е материалът „BMPs България". След разработване материалът ще бъде съгласуван с всички заинтересовани страни по време на семинар на заинтересованите страни, който ще бъде организиран и проведен съвместно от АРИБ и НСРЗ на 14 септември 2010 г. След одобрение на българската версия на материала, АРИБ ще осигури обучение от експерти на ЕСРА на  експертите от НСРЗ, по време на  т.нар. семинар „обучение за обучителите", предвиден за месец октомври 2010 г. От своя страна, така обучените експерти ще проведат обучения на територията на всички регионални структури на НСРЗ, за периода Октомври 2010 - Февруари 2011, по време на които те ще обучат своите колеги, консултанти, дистрибутори и фермери от региона.

Партньорите по проекта ще разработят и разпространят брошури в помощ на консултанти и оператори, с цел да се постигне информираност за BMPs.

Отчитайки ролята на специализираните медии за повишаване информираността в областта на растителната защита, техни представители ще бъдат също поканени да присъстват на семинара. По време на различните етапи от изпълнението на проекта, експертите от НСРЗ ще изготвят и изпращат регулярно информация до пресата, с която да бъдат запознати по-широк кръг земеделски производители.

За повече информация относно проекта, моля обръщайте се към:

г-жа Р. Стефанова: тел. +359 2 441 40 39, +359 887 997 032
г-жа П. Кънева +359 2 9173 729