Условия и ред за предлагане на пазара на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати

14/07/2010

НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ ФИРМИ, КОИТО ПРЕДЛАГАТ НА ПАЗАРА ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ

ОТНОСНО:    Условия и ред за предлагане на пазара на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с правилното прилагане на националното и Общностното законодателство в областта на торовете, Национална служба за растителна защита счита за необходимо да Ви информира относно условията и реда за предлагане на пазара на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.

А. Национално законодателство:

І. Съгласно Закона за защита на растенията, на пазара се пускат торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, които са регистрирани в Национална служба за растителна защита. Регистрацията на торове се осъществява съгласно Наредба №36 от 18 август 2004 год. за условията и реда за биологично изпитване, регистрация, използване и контрол на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати (Обн. ДВ. бр.87 от 2004г.). В Закона за защита на растенията са регламентирани изискванията за етикетиране, опаковане и придружаващи документи за торовете, регистрирани по националното законодателство.

ІІ. На регистрация не подлежат вторични земеделски или неземеделски органични продукти, или продукти с естествен произход, дори и смесени помежду си, получени без химична обработка (например оборски тор, субстрат от червен калифорнийски червей, торф, мъх, водорасли и др.), както и торове и подобрители на почвата, разрешени за биологично производство на растения и растителни продукти.

ІІІ. Органични продукти с естествен произход, които са допълнително обогатени с минерални торове или са претърпели химична обработка, подлежат на регистрация.

ІV. Химични торове, към които са добавени органични хранителни вещества от животински или растителен произход, подлежат на регистрация.

V. Торове, произведени в държава-членка или търгувани от държава-членка, които не носят маркировката „ЕО ТОР", подлежат на регистрация.

Информация относно нормативните документи, процедурата за регистрация и заявлението за регистрация на торове можете да намерите на сайта на НСРЗ: www.nsrz.government.bg

Б. Регламент (ЕО) № 2003/2003 относно торовете:

Торовете, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 2003/2003, могат да бъдат обозначавани с маркировката „ЕО ТОР" и не подлежат на регистрация. В случай, че са изпълнени всички изисквания на Регламент (ЕО) № 2003/2003, тези торове се движат свободно в рамките на Общността. Маркировката „ЕО ТОР" може да бъде поставена само от производител, установен в рамките на Общността и той носи отговорността за съответствието на тора с разпоредбите на Регламента.

Към момента Регламентът обхваща само химични (минерални) торове (без добавка на органични хранителни вещества от животински или растителен произход). Видовете торове, които могат да бъдат обозначавани като „ЕО ТОР", са изброени в Приложение I към регламента.

За по-голяма точност Ви предоставяме текстове от Регламент (ЕО) № 2003/2003 относно торовете:

1. „Производител" означава физическо или юридическо лице, което отговаря за пускане на пазара на тор; по-специално производител, вносител, опаковчик, който работи за своя сметка, или всяко лице, което променя характеристиките на тор, се счита за производител. Независимо от това дистрибутор, който не променя характеристиките на тора, не се счита за производител.

2.Пускане на пазара" означава доставка на тор, срещу заплащане или безплатно, или съхраняване за целите на доставка. Внасянето на тор на митническата територия на Европейската общност се счита за пускане на пазара.

3. Тор, който принадлежи към вида торове, изброени в приложение I (Списък на видовете ЕО торове), и отговаря на условията, установени в настоящия регламент, може да бъде обозначен като ЕО тор.

Обозначението „ЕО тор" не се използва за тор, който не отговаря на изискванията на настоящия регламент.

4. Установяване в рамките на Общността

Производителят е установен в рамките на Общността и е отговорен за съответствието на „ЕО тор" с разпоредбите на настоящия регламент.

5. Свободно обръщение

Държавите-членки няма да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара на торове, маркирани като „ЕО тор", които отговарят на разпоредбите на настоящия регламент, на основание на състав, идентификация, етикетиране и пакетиране и други разпоредби, съдържащи се в настоящия регламент.

Торове, които са маркирани като „ЕО тор" в съответствие с настоящия регламент, са в свободно обращение в рамките на Общността.

6. Идентификация

Производителят снабдява ЕО торовете с идентификационните маркировки, изброени в член 9 на регламента.

Ако торовете са пакетирани, тези идентификационни маркировки се поставят върху пакетите или прикрепените етикети. Ако торовете са в насипно състояние, тези маркировки се вписват в придружаващите документи.

7. Проследяемост

Производителят, за да осигури проследяемостта на ЕО торовете, поддържа документация за произхода на торовете. Тази документация се предоставя на разположение за инспекция от държавите-членки за периода, през който торът се доставя на пазара и за допълнителен срок от 2 години, след като производителят е спрял да го доставя.

8. Маркировки

1. Без да се засягат други правила на Общността, пакетите, етикетите и придружаващите документи, посочени в член 7, са снабдени със следните маркировки:

а) Задължителна идентификация

 • Думите „ЕО ТОР" с главни букви,
 • Когато съществува, обозначението на вида тор, както е определено в приложение I,
 • За смесените торове, маркировката „смес" след обозначението на вида,
 • Допълнителните маркировки, определени в членове 19, 21 или 23,
 • Хранителните елементи се посочват с думи и с подходящи химически символи, например азот (N), фосфор (P), фосфорен пентаоксид (P2O5), калий (K), калиев оксид (K2O), калций (Ca), калциев оксид (CaO), магнезий (Mg), магнезиев оксид (MgO), натрий (Na), натриев оксид (Na2О), сяра (S), серен триоксид (SO3), бор (B), мед (Cu), желязо (Fe), манган (Mn), молибден (Mo), цинк (Zn),
 • Ако торът съдържа хранителни микроелементи, от които всички или част са химически свързани с органична молекула, след наименованието на хранителния микроелемент се посочва: „хелатиран с ..." (наименование на хелатиращия агент или неговото съкращение, както е постановено в раздел Д.3.1 от приложение I) или „комплексно образувано с ..." (наименование на комплексообразуващия агент, както е определено в раздел Д.3.2 от приложение I;
 • Хранителни микроелементи, които се съдържат в торовете, изброени по азбучен ред на техните химически символи: В, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn,
 • За продуктите, изброени в раздели Д.1 и Д.2 от приложение I, специфичните указания за използване,
 • Количества течни торове, изразени с маса; изразяването на количества течни торове обемно или посредством съотношението на маса спрямо обем (килограми на хектолитър или грамове на литър) не е задължително,
 • Нетна или брутна маса и, незадължително, обем за течни торове; ако е дадена брутната маса, масата на тарата трябва да бъде посочена до нея,
 • Име или търговско наименование и адрес на производителя.

б) Идентификации, които не са задължителни

 • Както са изброени в приложение I;
 • Указанията за съхраняване и манипулиране и за торовете, които на са изредени в приложение I, раздели Д.1 и Д.2, специфичните указания за използване на тора;
 • Указания за дозировката и условията на използване за специфичните условия на почвата и посевите, за които се използва торът;
 • Марката на производителя и търговско описание на продукта.
 • Указанията, предвидени в буква б), не трябва да противоречат на указанията, посочени в буква а), и трябва да бъдат ясно отделени от тях.

2. Всички маркировки, посочени в параграф 1, трябва да бъдат ясно отделени от всяка друга информация на пакетите, етикетите и придружаващите документи.

3. Течните торове могат да се пускат на пазара, само ако производителят осигурява подходящи допълнителни указания, които обхващат по-специално, температура на съхранение и предотвратяването на инциденти при съхраняването.

9. Етикетиране

1. Етикетите или маркировките, отпечатани на опаковката и съдържащи данните, посочени в член 9, трябва да бъдат поставени на видно място. Етикети трябва да се прикачат към опаковката или към използваната система за неговото затваряне. Ако тази система се състои от пломба, тази пломба трябва да съдържа името или марката на опаковчика.

2. Маркировките, посочени в параграф 1, трябва да бъдат и трябва да остават незаличими и ясно четливи.

3. При торове в насипно състояние, копие от документите, съдържащи идентифициращите маркировки, трябва да придружава стоките и да бъде достъпно за целите на инспекцията.

10. Езици

Етикетът, маркировките на опаковката и придружаващите документи трябва да са най-малкото на националния език или езици на държавата-членка, в която ЕО торът се търгува.

11. Опаковане

При пакетираните ЕО торове опаковката трябва да бъде затворена по такъв начин или с такова устройство, че при отваряне устройството, затварящата пломба или самата опаковка да се поврежда непоправимо. Могат да се използват вентилни торби.

12. Допустими отклонения

1. Съдържанието на хранителни елементи в ЕО торовете отговаря на допустимите отклонения, съдържащи се в приложение II, които са предназначени да позволяват отклонения при производство, вземане на проби и анализ.

2. Производителят не трябва систематично да се възползва от допустимите отклонения, дадени в приложение II.

3. Не се разрешават допустими отклонения по отношение на минималните и максималните съдържания, посочени в приложение I.

13. Защитна клауза

1. Когато държава-членка има основателни причини да счита, че специфичен ЕО тор, въпреки че удовлетворява изискванията на настоящия регламент, представлява опасност за безопасността или здравето на хора, животни или растения или застрашава околната среда, тя може временно да забрани пускането на пазара на този тор на своята територия или да го направи предмет на специални условия. Тя незабавно информира останалите държави-членки и Комисията за това, като посочва причините за това нейно решение.

14. В ДЯЛ ІІ от регламента са посочени разпоредбите за специфични видове торове:

ГЛАВА I Неорганични торове с основни хранителни елементи

ГЛАВА II Неорганични торове с второстепенни хранителни елементи

ГЛАВА III Неорганични торове с хранителни микроелементи

ГЛАВА IV АМОНИЕВО-НИТРАТНИ ТОРОВЕ С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА АЗОТ

Амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот, еднокомпонентни и сложни, са продукти на базата на амониев нитрат, произведени за използване като торове и съдържащи повече от 28 % от масата на азот по отношение на амониевия нитрат.

Този вид торове може да съдържа някои неорганични или инертни вещества.

Веществата, използвани за производството на този вид торове, не трябва да увеличават чувствителността към топлина или тенденцията за детониране.

Мерки и контрол на безопасността

1. Производителят осигурява еднокомпонентните амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот да отговарят на разпоредбите на раздел 1 от приложение III.

2. Проверката, анализът и изпитването за официален контрол на еднокомпонентни амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот, предвидено в настоящата глава, се извършва в съответствие с методите, описани в раздел 3 от приложение III.

3. За да се осигури възможност за проследяване на амониево-нитратни ЕО торове с високо съдържание на азот, пуснати на пазара, производителят поддържа документация за наименованията и адресите на обектите и на операторите на обектите, на които са били произведени торът и неговите основни компоненти. Тази документация се предоставя на разположение за инспектиране от държавите-членки, докато продуктът се доставя на пазара и за допълнителен срок от 2 години, след като производителят спре да го доставя.

Изпитване на устойчивост на детонация

Производителят осигурява всеки вид амониево-нитратен ЕО тор с високо съдържание на азот, пуснат на пазара, да е преминал през изпитването на устойчивост на детонация, описано в раздели 2, 3 (метод 1, точка 3) и 4 на приложение III към настоящия регламент. Това изпитване се извършва от някои от одобрените лаборатории, посочени в член 30, параграф 1. Производителите представят резултатите от изпитванията на компетентния орган на съответната държава-членка най-малко 5 дни преди пускането на тора на пазара или най-малко 5 дни преди пристигането на тора на границата на Европейската общност при внос. След това производителят продължава да гарантира, че доставките на тора, пуснат на пазара, са в състояние да преминат изпитването, посочено по-горе.

Опаковане

Амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот се предоставят на крайния потребител само в пакетирана форма.

Пълният текст на Регламент (ЕО) № 2003/2003 можете да намерите на следния линк:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2003:20091118:BG:PDF

В. Контрол

І. Контролът на торовете се осъществява съгласно разпоредбите на:

§  Закона за защита на растенията.

§  Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския Парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година относно торовете (само за торовете с маркировка „ЕО ТОР").

§  Наредба №36 от 18 август 2004 год. за условията и реда за биологично изпитване, регистрация, използване и контрол на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати (Обн. ДВ. бр.87 от 2004г.), за торовете, регистрирани по националното ни законодателство.

ІІ. На контрол за съответствие с обявените от производителя показатели подлежат всички видове торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, включително и ЕО торовете. Контролът се упражнява от Национална служба за растителна защита.

Служителите на НСРЗ осъществяват контрол върху торовете по отношение на техния състав, опаковане, етикетиране и придружаващи документи.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с гореизложеното и вземайки предвид изискванията на Регламент (ЕО) № 2003/2003 относно торовете, считам за необходимо да уведомя всички производители, вносители, опаковчици и лица, които пускат на пазара торове с маркировка „ЕО ТОР", че като контролен орган, НСРЗ няма да допусне на територията на страната, респективно на територията на Общността, да се внасят торове, които са обозначени като „ЕО ТОР", а не отговарят на изискванията за състав, опаковане, етикетиране и придружаващи документи.

Етикетирането е важен елемент от предлагането на торовете на пазара и е задължително етикетът да е изписан на български език и да съдържа всички необходими реквизити, посочени в регламента. В случай, че торовете са в насипно състояние, цялата необходима информация за тора трябва да се съдържа в придружаващите документи, които също трябва да бъдат на български език.

Амониево-нитратните торове с високо съдържание на азот задължително трябва да се предлагат на краен потребител само в опаковано състояние. В случай, че торът е в насипно състояние, лицето, което е отговорно за пускането му на пазара трябва да го опакова и етикетира на български език.

Всяка партида амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот трябва да се придружава от актуален документ, удостоверяващ успешно преминат тест за устойчивост на детонация. При осъществяване на внос, производителите/вносителите представят пред НСРЗ резултатите от изпитванията най-малко 5 дни преди пристигането на тора на границата на Европейската общност.

Обозначението „ЕО тор" не може да се използва за тор, който не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 2003/2003. В случай, че се установи неправилно поставена маркировка върху тор, който не отговаря на изискванията на регламента, НСРЗ е в правото си да наложи санкция на нарушителите и да изиска този тор да бъде регистриран съгласно националното законодателство (Закон за защита на растенията).

За всяко нарушение при пускането на торове на пазара, лицата, отговорни за това, носят административнонаказателна отговорност.

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:          / п /                 

(АНТОН ВЕЛИЧКОВ)