Институт за защита на растенията, Костинброд обяви конкурс за прием на петима редовни докторанти за учебната 2010/2011 година по специалност “Растителна защита”

28/07/2010

Институт за защита на растенията, Костинброд обявява конкурс за прием на петима редовни докторанти (държавна поръчка) за учебната 2010/2011 година по специалност 04.01.10 - Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.) със срок два месеца от обнародването в ДВ. Обявата е публикувана в ДВ, бр. 56/23 юли 2010 година.

Необходими документи:

  • молба до Директора на ИЗР;
  • автобиография;
  • диплома за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" с приложението - нотариално заверено копие;
  • удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
  • документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидатa в съответната научна област.

Документите се подават в Институтa за защита на растенията, гр. Костинброд 2230, ул. "Панайот Волов", No 35 от 8.30 до 15 часа;

Срок за подаване на документите: 23 юли - 23 септември, 2010 година.

Допълнителна информация на: тел: 0721/66061; 0721/68800; тел:/факс: 0721/66062.