Проведено заседание на Съвет по продукти за растителна защита

15/06/2010

На  07.06.2010г в НСРЗ се проведе заседание на Съвета по продукти за растителна защита, създаден със заповед РД 09-420/13.05.2009г, изменен със заповед РД 09-981/19.12.2009г. Заседанието се проведе под председателството на Генералния директор на НСРЗ, г-н Антон Величков. На заседанието присъстваха представители на НСРЗ, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Института по лозарство и винарство, Плевен, Институт за зеленчукови култури ИЗК Марица, експерти от НЦООЗ, Институт за защита на растенията. 

На  заседанието бяха представени за разглеждане и дискусия предложения  за:  

  • разрешаване на неразрешена употреба на разрешени ПРЗ срещу миниращ молец по домати - 9 продукта по реда на чл.16 от ЗЗР
  • промяна в разрешаването -2 продукта по реда на 15п, ал.3 от ЗЗР
  • разрешаване на допълнителна употреба -1 продукт по реда на чл.15е от ЗЗР
  • разрешаване на еднократен внос - 2 продукта, по реда на чл.16 от ЗЗР 

Предложенията бяха приети с квалифицирано мнозинство.