РСРЗ Стара Загора- Проведено обучение на земеделски производители

02/06/2010

През месец май отдел „Растителна защита" към РСРЗ Стара Загора проведе курс- обучение на земеделски производители от региони Стара Загора, Сливен и Ямбол за придобиване на правоспособност, за употреба на продукти за растителна защита втора категория, съгласно Закон за защита на растенията /изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г./ и чл.26 от Наредба №104 /Обн. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г./ за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

Обучението включваше следните основни раздели:

І. Законодателни изисквания в областта на употребата на пестициди;

ІІ. Класификация на продуктите за растителна защита /ПРЗ/. Опасности и рискове свързани с употребата на ПРЗ.

ІІІ. Поддържане на архив за всяко използване на пестициди.

В курса взеха участие общо 89 броя земеделски производители от региони Стара Загора, Сливен и Ямбол , които в края на обучението успешно положиха изпит под формата на тест.