Проведено обучение на земеделски производители в Благоевградска област

31/05/2010

В периода 11-12.05.2010 г. отдел „Растителна защита" в РСРЗ гр.Благоевград, проведе курс за придобиване на правоспособност, за употреба на продукти за растителна защита втора категория от земеделски производители, съгласно Закон за защита на растенията /изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г./ и чл.26 от Наредба №104 /Обн. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г./ за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

Обучението се проведе в следните направления:

  1. Запознаване със структурата,организацията и дейността  на НСРЗ в Р.България;
  2. Запознаване с ПРЗ.Класификация,свойства и приложение.Предимства,недостатъци и опасности свързани с тяхната употреба;
  3. Запознаване с вредителите по земеделските култури в Благоевградска област. Провеждане на прогноза,сигнализация и борба срещу тях;
  4. Запознаване с нови вредители по културите;
  5. Карантинни вредители по картофите.Система от мероприятия за контрол;
  6. Законодателни изисквания при приложение на пестицидите;
  7. Демонстративно представяне на предпазните мерки при работа с продуктите за растителна защита.

Обучени бяха 16 курсисти от АЕР Разлог, които в края обучението успешно положиха изпит под формата на  тест.