ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ В ПЕРИОДА 26. 04. ДО 18. 05.2010 Г ВКЛ.

21/05/2010

В изпълнение на Заповед № РД 09-342/26.04.2010г., РД №_09-405 от 05.05.2010 г и Заповед № РД №_09-422 от 14.05.2010 г на министъра на земеделието и храните за извършване на фитосанитарен контрол на предлаганата продукция и съответствието й с обявеното качество, съгласно Закона за защита на растенията, Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз и прилагащите ги подзаконови нормативни актове, Ви представлям обобщена справка за извършените проверки в периода 26.04.2010г. до 18 05.2009 г. Проверките са извършени съвместно с инспектори по контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци за съответните райони София, Пловдив, Варна, Благоевград и Ресе.

Общо проверки на 173 партиди от тях с зараза 88 бр.

Заповед № РД 09-342/26.04.2010г

Общо са проверени за периода 26-29 04.2010 г. са 45 вносители и търговци на едро. В 22 случая е констатирано наличие на повреди от доматен миниращ молец - Tuta absoluta в наличните количества домати. Връчено е предписание на търговеците за отделяне на заразените плодове с установени повреди и тяхното унищожаване.

Резултати от проверките по райони

I. Района на Пловдив

Проверките бяха извършени на територията на Стокови тържища Родопи 95 АД и Агроасу ЕАД с. Първенец - общо 6 склада с налични количества домати с произход о. Крит, Гърция. В 5 от тях са установени повреди от доматен миниращ молец - Tuta absoluta.

ІІ. Района на София

Проверени са общо 15 склада с налични количества домати в района на борси Слатина и Дружба. В 7 случая имаме установени повреди от вредителя Tuta absoluta, взети са проби за идевнификация на вредителя и са издадени предписания за пресортиране на доматите и унищожаване на повредените:

ІІІ. Район Русе

Проверени са 10 регистрирани фирми извършващи търговия на едро на пресни плодове и зеленчуци с произход от разпределителни центрове на страни членки на ЕО ,внос от трети страни и местен производител в Зеленчуково Тържище „Плодекс" Русе. Установени са повреди в 2 партиди пресни домати, с характерни входове за вредителя-Tuta absoluta.

ІV. Варна

За целия период от 26.04.2010г. до 29.04.2010г. са проверени 11бр. обекти извършващи търговия с пресни зеленчуци. При проверките е констатирана една фирма, търгуваща с домати, с произход от Гърция, заразена със Тuta absoluta.

V. Район Благоевград

Извършени са проверки на складове за търговия на пресни плодове и зеленчуци в гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград и с. Карналово 10 обекта и е установена зараза в 8 партиди.

В изпълнение на Заповед № РД №_09-405 от 05.05.2010 г., на министъра на земеделието и храните за извършване на фитосанитарен контрол на борса Кърналово и проверки на транспортини средства с домати в Кресненското дефиле..

Извършени са общо 49 бр. инспекции, като са проверени общо 59034 кг домати. Установена е зараза в 30 партиди домати, а в други 14 не е установена зараза от Tuta absoluta. Издадени са общо 24 предписания, като са изготвени 39 инспекционни доклада. Общия процент нападение на доматите от Tuta absoluta е около 10 %.

Продължиха проверките в борси и тържища в страната

За периода 10-14 05.2010 г., са извършени 69 инспекции. В 36 случая е констатирано наличие на повреди от доматения миниращ молец - Tuta absoluta. Връчени са предписания на търговците за отделяне на заразените плодове с установени повреди и тяхното унищожаване.

В изпълнение на Заповед № РД №_09-422 от 14.05.2010 г., на министъра на земеделието и храните за извършване на фитосанитарен контрол на борса ГКПП Кулата, Илинден и Капитан петко Войвода и борсите в страната бяха проверени както следва.

Проверки на ГКПП до 19.05.2010 г. вкл.

 • Капитан Андреево - внос от Турция
Проверени:

Общ брой проверени 175 тира до 19.05.2010 - 8 бр зарза върнати.

Общ брой проверени 182 бусове и леки коли- 49 бр. установена зараза, 185 кг. унищожени.

Колите с установена зараза се връщат в Турция.

 • ГКПП Капитан Петко Войвода
Общо проверени 19 партиди. Установена зараза- 4 бр

Унищовени 150 кг домати.

 • ГКПП Кулата
Проверени са:

73 партиди от тях с зараза - 35 бр.

3 коли са върнати.

Унищожени - 1705 кг.

 • ГКПП Илинден

  Проверени са:

Общ брой проверени превозни средства 23 бр.

Установена зараза в 6 бр. партиди.

Унищожени - 590 кг

 • ГКПП Златарево

  2 партиди - чисти

За периода до 19.05.2010 г. са извършени общо 20 проверки на борси и тържища в страната резултатите са : установени 12 бр.чисти партиди и 2 бр. заразени.

Неизпълнени предписания от две фирми .

РСРЗ София - борса Слатина

Общ брой проверени партиди - 14 бр. / общо количество 135 т

 • От тях - чисти - 12 бр.партиди / 93 т.
 • установена зараза - 2 бр. партиди / 42 т / произход 12 т. Т,рция и 30 т. от Гърция Предприети мерки - пресортиране
 • Процент на зараза - 8 %
РСРЗ Пловдив

 

Борса Родопи 95 АД и Агроасу ЕАД с. Първенец

От извършените 5 проверки на 17.05.2010 на фирми с констатирана зараза на 14.05.2010г, е установено, че 3 от фирмите са изпълнили предписанията за пресортиране на доматите и унищожаване на заразената продукция. При две фирми е установено повторна зараза от Tuta absoluta. Те не са изпълнили предписанията на фитосанитарните инспектори от 14.05.2010, поради което са им съставени констативни протоколи и предстои съставяне на акт за административно нарушение, като това са следните фирми:

 • Фирма Маринос и Янкос сие ООД, гр. Пловдив, хладилна камера № 16, стоково тържище Родопи 95 АД, с. Първенец.
 • „Карпузана" ЕООД - гр. Пловдив

Връчени са предписания на управителите на Стоково тържище „Родопи 95"АД - с. Първенец и „Агроасу" ЕАД - с. Първенец за почистване на района на тържищата, събиране на растителните отпадъци в затворени чували, непозволяващи разпространение на вредители и депониране на подходящи за целта места.

РСРЗ Стара Загора

На 19.05.2010 г. е извършена проверка на борса в Плодовитово

От общо 250 кг проверени домати, не е установена зараза от Tuta absoluta.