Регистрация на земеделски производители за интегрирано производство на растения и растителни продукти

04/05/2010

Съгласно Наредба №15 от 3 август 2007г., всеки земеделски производител може да извършва „Интегрирано производство на растения и растителни продукти".

Интегрираното производство има за цел:

  • Заместване на продуктите за растителна защита с механизмите за естествено регулиране на вредителите по земеделските култури;
  • Намаляване на допълнителните разходи и нежеланите влияния върху околната среда и здравето на хората чрез намаляване употребата на продукти за растителна защита;
  • Поддържане на стабилни агро-екосистеми, запазване и обогатяване на биологичното разнообразие на територията на стопанството.

Принципите на интегрирано управление на вредителите включват:

1. Приоритетно прилагане на биологични, физични и нехимични методи и продукти, които имат най-нисък риск за здравето на хората и околната среда чрез:

а) избор на подходящи устойчиви или толерантни към вредители култури и сортове;

б) прилагане на оптимални сеитбообращения;

в) използване на подходящи култивационни технологии и поливни техники;

г) прилагане на балансирано торене;

д) опазване на ключовите биоагенти чрез подходящи мероприятия;

е) изграждане и поддържане на екологична инфраструктура във и около стопанството за подпомагане биологичния контрол срещу вредителите;

2. Извършване на наблюдение за поява, развитие и разпространение на вредителите;

3. Използване на съответни методи за диагностика, прогноза и сигнализация на икономически важните вредители;

4. Съблюдаване на утвърдените прагове на икономическа вредност;

5. Вземане на решение кога и как да се прилагат необходимите химични методи за борба срещу вредителите.

Условия и ред за интегрирано производство

Интегрирано производство на растения и растителни продукти може да извършва всеки земеделски производител, който е:

1. Регистриран в Националната служба за растителна защита (НСРЗ) и притежава удостоверение, издадено от генералния директор на НСРЗ;

2. Завършил курс за интегрирано производство по програма, изготвена от акредитирани институти и висши учебни заведения в областта на растителната защита и утвърдена от генералния директор на НСРЗ.

3. При интегрирано производство на растения и растителни продукти земеделският производител се подпомага от консултант-агроном.

4. Консултант-агроном може да бъде лице, притежаващо образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по професионално направление растителна защита или завършил специализация по същото професионално направление в акредитираните за това университети или научни институти.

Лицата, които желаят да получат удостоверение за интегрирано производство на растения и растителни продукти, подават до директора на РСРЗ, на територията на която се намира стопанството, заявление по образец, утвърден от генералния директор на НСРЗ.

Към заявлението се прилагат и заверени копия от следните документи:

1. Удостоверение за завършен курс по интегрирано производство;

2. Скица на заявените площи за интегрирано производство;

3. План за интегрирано производство за 4-годишен период, който включва култури, технологии, площи, сеитбообращение, очакван добив;

4. Писмена декларация от земеделския производител за спазване на принципите на интегрираното производство и за неговото означаване;

5. Квитанция за платена такса за издаване на становище от РСРЗ съгласно Тарифата за таксите, които се събират от НСРЗ при Министерството на земеделието и продоволствието.

Означаване на интегрираното производство.

1. Земеделският производител има право при етикетиране на растенията и растителните продукти, произведени при спазване принципите на интегрираното производство, да ги обозначи с думите "ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО", изписани с главни букви на български език.

2. Означаването се отнася за начина на земеделско производство и не характеризира качеството на самия растителен продукт.

3. Не може да се означават със знак "ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО" растения и растителни продукти, които не са произведени съгласно изискванията за интегрирано производство.

Информация за завършване на Курса за интегрирано производство :

Посочените по долу акредитирани висши учебни заведения ще провеждат обучения на земеделски производители, кандидатстващи за интегрирано производство на растения и растителни продукти.

» Програма за обучение на земеделски производители от Центъра за продължаващо обучение (ЦПО) към Аграрния университет в гр.Пловдив;

Адрес на ЦПО: гр.Пловдив, бул.»Менделеев» №12
Лице за контакти: доц.Тоня Георгиева, тел: 032/654 367, факс: 032/633 157,
e-mail: tonia@au-plovdiv.bg.

» Програма за обучение на земеделски производители от центъра за следдипломно обучение и квалификация (ЦСОК) към Лесотехническия университет гр.София.

Адрес на ЦСОК: гр.София, бул.»Кл.Охридски» №10.
Лице за контакти: доц. Никола Стоянов, тел. 9623953, e-mail: nickst@ltu.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ:

6000 Стара Загора, ул. "Райна Кандева" № 63,
тел: 042/ 605 299, 604 993, 605 699, 605 388

8800 Сливен п.к. 11,ул. Самуиловско шосе № 4
тел. 044/ 62 51 56; 62 57 02: 62 28 06

Гр. Ямбол, ул."Ямболен"№25
тел: 046/661874, 661873