Резултати от контролната дейност на НСРЗ върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита

30/03/2010

Съгласно  Закона за защита на растенията Национална служба за растителна защита (НСРЗ) контролира предлагането на пазара и употребата в Р България на продукти за растителна защита (ПРЗ), с цел производство на безопасна растителна продукция, защита здравето на хората и животните и опазване на околната среда от замърсяване.

Официалният контрол върху продуктите за растителна защита е уреден със Закона за защита на растенията и Наредба №104 от 22 август 2006г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

Контролната дейност на територията на страната, на регионално ниво, се извършва от 104 инспектора от 14 Регионални служби за растителна защита и 13 Отдела към тях, които са оправомощени със Заповед на генералния директор на НСРЗ за извършване на контрол върху предлагането на пазара и употребата на ПРЗ. 

А. КОНТРОЛ ВЪРХУ  ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРЗ

На  територията на страната са регистрирани 1106 бр. обекти, в това число 840бр. селскостопански аптеки259 бр. складове за съхранение на ПРЗ (собствени и клетки под наем) и 12 бр. цеха за преопаковане на ПРЗ.

   

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА:

От плануваните за 2009 година 1226 бр. инспекции, на територията на страната са извършени 1728 бр. инспекции, от които 1163 бр.  в селскостопански аптеки, 366 бр.  в складове, 18 бр. в цехове за преопаковане  и 181 бр. на нерегламентирани обекти (общински пазари, магазини и др.). Съставени са 1662  бр. констативни протоколи, направени са355 бр. предписания с корективни мерки за отстраняване на несъответствията, взети са 210 бр. проби от ПРЗ за съответствие.

През 2009 г. са съставени общо 47 бр. Акта за нарушение, съгласно разпоредбите на Закона за защита на растенията и Закона за административните нарушения и наказания.

При осъществяване на контролната дейност  през 2009 г., продуктите за растителна защита, за които беше установено, че са неразрешени, с изтекъл срок на годност и с несъответствия  по отношение на етикета, бяха свалени от продажба, запечатани и иззети или оставени на отговорно пазене  със срок за изтеглянето им от обектите, съгласно Закона за управление на отпадъците. Общото количество на спрените от продажба, запечатани и иззети ПРЗ е 189,955 кг прахообразни и гранулирани и 168,955 л течни продукти.

При анализ на резултатите от проведените инспекции могат да се направят следните изводи:

  • Констатирани са два случая на преопаковане на ПРЗ в магазинната мрежа, за които са съставени актове за нарушение;
  • Случаите, при които са констатирани ПРЗ с изтекъл срок на годност, се отнасят преимуществено за количества в малки опаковки;
  • Констатирани са случаи на продажба на неразрешени ПРЗ, за които нарушения са съставени актове, а продуктите са иззети;
  • Съставени са актове в случаите с установена продажба на ПРЗ от лица без разрешение, в нерегламентирани обекти;
  • С особено рисков характер продължават да бъдат пазарите, в активния сезон на търговията с ПРЗ. 

Б. КОНТРОЛ ВЪРХУ УПОТРЕБАТА НА ПРЗ 

Контролът върху употребата на продукти за растителна защита от земеделските производители се извършва с цел да се удостовери правилната употреба на ПРЗ при производството на растения и растителни продукти, спазвайки изискванията на Добрата растителнозащитна практика (ДРЗП).

Данни за регистрираните земеделски производители са ползвани от Регистъра на земеделските производители, съгласно Наредба №3 от 29 януари 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.

При извършване на проверките бяха спазвани изискванията и реда посочени в Процедурите за инспекции на земеделски производители:

  • Документален контрол - водене на записи за употребени ПРЗ.
  • Контрол на терен - приложение  на продукти за растителна  защита с наземна техника, авиационна техника, обеззаразяване на семена, фумигация.

При инспекциите  на земеделските производители са взети  общо 70 бр. растителни проби от 24 вида култури, като е спазена процедурата за вземане на проби от растения и растителни продукти за идентификация на използваните ПРЗ. Пробите са взети в изпълнение на Националния план за контрол на употребата на ПРЗ за 2009г., както и при участие на инспекторите в комисии по жалби от граждани, за установяване на щети от хербициден ефект и подмор на пчели. Пробите са анализирани в ЦЛХИК.  

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ УПОТРЕБАТА НА ПРЗ

От плануваните за 2009 година 1219 бр. инспекции, на територията на страната са извършени общо 1778 бр. инспекции на употребата на ПРЗ, в т.ч. 1648 бр. на земеделски производители, 58 бр. с авиационна техника, 7 бр. чрез фумигация и 65 бр. при обеззаразяване на семена. Съставени са 1778 бр. Констативни протоколи, направени са 608 бр.предписания и са  съставени 6 бр. Акта за нарушение. 

Законът за защита на растенията (чл.8, ал.3) изисква всеки земеделски производител да води записи за употребяваните продукти за растителна защита и торове. С Наредба № 104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на ПРЗ са въведени изисквания за водене на записи за развитието на вредителите и за взети и анализирани проби от растения и растителни продукти. 

НСРЗ работи целенасочено за осъществяването на ефективен контрол върху предлагането на пазара, съхранението, преопаковането и употребата на продукти за растителна защита. Като държава-членка на Европейския съюз, България има задължението да докладва пред Европейската комисия и пред останалите държави-членки за контролните дейности по отношение на продуктите за растителна защита и за резултатите от проведения контрол.

НСРЗ  предприема своевременни действия по получени нотификации по системата  за бърз обмен на информация RAPEX, за идентифициране на пазара на химически опасни продукти за растителна защита.

За  осъществяване на по-ефективен контрол върху нерегламентираната търговия с продукти за растителна защита, както и търговията и разпространението на фалшиви ПРЗ, НСРЗ осъществява съвместни проверки с представители на МВР и други контролни органи на регламентирани и нерегламентирани обекти за търговия с ПРЗ.

В по-голяма степен ще се акцентира на контрола, който НСРЗ осъществява  върху употребата на продукти за растителна защита от земеделските производители, в процеса на отглеждане на културите, за да се гарантира безопасността на храните от растителен произход, като се ограничава употребата на пестициди, носещи определен риск за здравето на хората, животните, биоразнообразието и околната среда.

Национална служба за растителна защита работи в посока на осигуряване на достъпна информация за всички заинтересовани лица, по отношение на разрешените за употреба продукти за растителна защита и правилното им прилагане, както и за опасността за здравето на фермерите, потребителите на растениевъдна продукция и за околната среда от използването на забранени за употреба продукти за растителна защита.