Протокол от проведена среща - дискусия между НСРЗ и представители на Управителния Съвет на АРИБ

26/01/2010

Протокол от проведена среща - дискусия между НСРЗ и представители на Управителния Съвет на АРИБ

Днес 26 януари 2010 година, в заседателната зала на Национална служба за растителна защита беше проведена среща - дискусия между НСРЗ и представители на Управителния Съвет на АРИБ, поради наличието на въпроси свързани с процеса на разрешаване, подновяване на разрешаването на продукти за растителна защита в Република България, както и въпроси касаещи контрола на пазара.

Присъстващи:

 1. Антон Величков - генерален директор на НСРЗ
 2. Лиляна Пенева - н-к отдел „ПРЗ"
 3. Пепа Филипова- н-к сектор „Биологично изпитване"
 4. Красимира Евстатиева- мл. експерт „ПРЗ"
 5. Добринка Павлова - н-к отдел „ОРЗ"
 6. Михаела Мавродинова - ст. юрисконсулт
 7. Ирина Соколова - юрисконсулт
 8. Росица Стефанова - изпълнителен директор АРИБ
 9. Елица Иванова - адвокат АРИБ
 10. Скот Пауър - член на УС на АРИБ
 11. Евдокия Кръстева - „ДюПон"
 12. Лилия Иванова - „БАСФ" ЕООД
 13. Петко Илиев - „Синджента - България"
 14. Ивелин Тончев - „Байер България"
На срещата бяха поставени за обсъждане следните въпроси:

 1. Забавяне на процеса на регистрации на нови продукти - какви са плановете на НСРЗ да се ускори процеса и в какви срокове ще бъдат регистрирани продуктите, които имат такова забавяне?

  Р. Стефанова: Най - важният проблем за фирмите са малкият брой регистрирани нови продукти за растителна защита и неспазване на законоустановените срокове за регистрация. За периода от 2007 г. до момента са разрешени една малка част от заявените за регистрация продукти. Неспазването на законно установените срокове за оценка и разрешаване не позволява на фирмите да планират дейността си. Забавянията в процеса на регистрация са от 6 месеца до 1 година.

  А. Величков: На последният съвет бяха разрешени 6 продукти за растителна защита. НСРЗ постоянно анализира дейността на всички отдели. Отдел „Продукти за растителна защита" функционира много добре и се стреми непрекъснато да оптимизира своята дейност. Разрешаването на ПРЗ е на базата на оценки изготвяни от Министерство на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването. Министерство на околната среда и водите спазва в срок ангажиментите си по изготвяне на оценката на екотоксикологичните характеристики на ПРЗ, забавяне на процеса на разрешаване се генерира от Министерство на Здравеопазването (Национален център по опазване на общественото здраве), което е отговорно за изготвяне на оценката на токсикологичните характеристики на ПРЗ. В началото на месец декември беше проведена среща с ръководството на Националния център по опазване на общественото здраве и бяха поставени въпроси по отношение на неспазване на сроковете за разрешаване на ПРЗ. Основният проблем за НЦООЗ е липсата на ресурси (липса на достатъчен брой оценители). Въпросите, които не намериха окончателно решение на тази среща ще бъдат поставени на предстояща среща на заместник министрите на Министерство на земеделието и храните и Министерство на здравеопазването, предвидена за 02.02.2010 г. и НСРЗ.

  Скот Пауър: Фирмите членове на АРИБ са фирми, които имат основен пазарен дял и като такива те са основните кредитори на българското земеделие. Най-важното в случая е, че тези фирми именно разработват нови продукти, които са бъдещето на растителната защита за България. Ние сме готови да съдействаме и работим съвместно с НСРЗ и да съдействаме за разрешаване на проблемите, за да може тези нови продукти да стигнат до българските фермери.

  А. Величков: Плановете на НСРЗ са да се организира следващ съвет през следващият месец, на който ще бъдат предложени нови продукти за регистрация. Въпреки, че НСРЗ е отговорна за регистрациите, няма механизми, чрез които НСРЗ да въздейства на МЗ и другите оценители, които са част от други ведомства за спазване на сроковете на предаване на оценкит

Постигнато споразумение: След срещата на заместник министрите НСРЗ ще се проведе среща между Ген. Директор на НСРЗ и изп. директор на АРИБ, на която:

 • ще бъде предоставена информация за дискутираните проблеми и постигнатите споразумения по време на срещата на зам. Министрите
 • ще бъдат дискутирани бъдещи съвместни действия на АРИБ и НСРЗ пред МЗ, като изпращане на писмо, с което да се подчертае важността на проблемите, които има бизнеса със забавяне на токсилкологичните оценки.

  2. Какъв контрол се осъществява по отношение на преопаковане на продукти, разрешени за паралелна търговия?

  А. Величков: НСРЗ приема и разглежда документи на фирми кандидатстващи за разрешителни за търговия с ПРЗ, преопаковане на ПРЗ, търговия в СС аптеки и издава Становище след оглед на обектите. Изготвя списък на биоагентите, които се внасят и прилагат в страната. За да може НСРЗ да предприеме действия във възможно най- кратки срокове срещу нелоялното преопаковане е необходима информация от производителите.

  Фирмите биха могли да предоставят информация на НСРЗ за това къде се съхраняват внесените продукти, наличности в склада и пълна информация относно оригиналната опаковка.

  Д. Павлова: Продуктите, които са разрешени за паралелна търговия подлежат на контрол, както всички останали продукти. Разрешение за преопаковане се издава от притежателя на разрешението за паралелна търговия в България.

  Р. Стефанова: Предлагаме в етикета на продукта да бъде посочено, че същият е разрешен за паралелна търговия. Това е с цел, когато продуктите се предлагат под едно и също търговско наименование да има възможност да се направи разграничение при наличие на злоупотреби.

  3. Повишаване на прозрачността на процеса - смята ли НСРЗ да повиши прозрачността на процеса на подновяване на разрешаването и на разрешаване на ПРЗ, чрез информиране на браншовите организации или на фирмите.

  Р.Стефанова: Предлагаме НСРЗ да информира фирмите при очаквано обосновано забавяне , както и да дава информация за причините за това забавяне. Също така според нас е важно да се определят нови срокове за приключване на различните етапи на оценка и предоставяне на информация съответно кога може да се очаква окончателното становище на НСРЗ по отношение на подновяване на разрешаването и разрешаването на ПРЗ. Спазването на сроковете е важно за планиране на дейността на фирмите.

  А. Величков : Работата на НСРЗ винаги е била прозрачна. При поискване фирмите могат да получат информация относно етапа на разрешаване на заявения от тях ПРЗ. При невъзможност за спазване на срока за разрешаване, фирмите биха могли да получат информация относно срока на забавяне, ако ведомството отговорно за изготвяне на съответната оценка е предоставило на НСРЗ такава информация. На предстоящата на 02.02.2010 г. среща ще бъде поставен този въпрос.

  4. На какъв етап е процедурата по подновяване на разрешаването на продуктите за растителна защита „Термидор 4 СК" и „Корида 75 ВДГ" и кога следва да приключи оценката за еквивалентност на активните вещества включени в тях

  А. Величков : Активните вещества са в процес на оценка и скоро предстои тя да бъде приключена. Казуса има юридическа насоченост.

  М. Мавродинова: процедурата по подновяване на разрешаването не стартира отново при смяна на източника на производство на продукта и на активното вещество, а се пререгистрира в рамките на стартиралата вече процедура.

  5. Проблеми с извеждане на опити за биологична ефикасност

  Р.Стефанова: За няколко нови продукта, които са подадени за изпитване за биологична ефикасност имаме информация, че има проблеми с извеждането на опитите.

  П.Филипова: Извеждането на опитите продължава. За момента няма получени резултати, поради липса на проява на болести.

  А.Величков: НСРЗ ще продължи да работим за разрешаване на този въпрос, като част от причините за невъзможността да бъдат изведени опитите са финансови.


  Срещата завърши със споразумение диалога между НСРЗ и АРИБ да продължи и за в бъдеще.

ДНЕВЕН РЕД

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - 02.02.2010 г. 1. Спазване на сроковете за оценка на непълноти.
 2. Подобряване на кореспонденцията от НЦООЗ до НСРЗ, а именно чрез изпращане на становища за непълноти по електронен път.
 3. Изпращане на оценки от токсикологични характеристики, след одобрение от Експертната токсикологична комисия по електронен път до НСРЗ.
 4. Определяне на нови експерти за извършване на оценки на токсикологични характеристики с цел обучение и облекчаване на работната натовареност на колегите в Експертната токсикологична комисия.
 5. Обсъждане на възможности за оптимизиране на сроковете за изготвяне на оценки на токсикологичните характеристики.
 6. Обсъждане на възможности за планиране на съвместната ни работа при генериране на забавяне в процеса на изготвяне на оценки на токсикологичните характеристики на ПРЗ, а именно:
 • Информация по отношение на ПРЗ, при които ще има забавяне и периода, с който се очаква да бъде забавена от НЦООЗ;
 • Определяне на нов срок, до който ще бъдат изготвени оценките, при които има забавяне.