Проведено заседание на Експертната комисия за регистрация на торове

28/01/2010

На 28.01.2010 година в НСРЗ се проведе заседание на Експертната комисия за регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати. Комисията е назначена със Заповед №РД 09-23 от 13.01.2010 год. на министъра на земеделието и храните и включва представители на НСРЗ, Министерство на земеделието, Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите. Председател на Експертната комисия е генералният директор на НСРЗ.

Целта на заседанието беше да се разгледат, обсъдят и оценят постъпилите документи за регистрация на торове и да се даде експертно становище за всеки заявен продукт. Процедурата по регистрация е регламентирана в Наредба № 36 за условията и реда за биологично изпитване, регистрация, използване и контрол на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати (обн. ДВ. бр.87 от 5 октомври 2004 год.). Всички членове на експертната комисия имаха възможността предварително да се запознаят с документацията, представена от фирмите-заявителки.

На  заседанието бяха представени доклади за девет продукта, заявени за регистрация. Обсъдени бяха въпросите, свързани със съдържанието на хранителни елементи, ефикасността на продуктите и тяхната безопасност при приложение, както за човека, така и за околната среда. Дискутира се спазването на задължителните изисквания при етикетиране на торовете и съответствието на информацията върху етикетите с регистрацията на продуктите в определената доза при съответните култури.

Експертната комисия взе решение да направи предложение за регистрация на седем от заявените продукти. Предстои регистрацията на продуктите със заповед на министъра на земеделието и храните. Всеки продукт ще получи удостоверение за регистрация, издадено от генералния директор на НСРЗ.