Проведено заседание на Съвет по продукти за растителна защита

19/01/2010

На 19.01.2010г в НСРЗ се проведе заседание на Съвета по продукти за растителна защита, създаден със заповед РД 09-420/13.05.2009г, изменен със заповед РД 09-981/19.12.2009г. Съставът на съвета включва представители на НСРЗ, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Института по лозарство и винарство, Плевен. Присъстваха и експерти от НЦООЗ. Председател на Съвета по продукти за растителна защита е Генералният директор на НСРЗ, г-н Антон Величков

На заседанието бяха представени за разглеждане и дискусия предложения за:

  • разрешаване на ПРЗ - 4 продукта
  • допълнителна употреба - 2 продукта
  • подновяване на разрешаването -1 продукт
  • еднократен внос - 2 продукта
  • прекратяване срока на разрешаване -22 продукта
  • възстановяване на разрешаването за предлагане на пазара и употреба на ПРЗ поради определение на Първоинстанционен Съд на Европейската Общност - 1 продукт
  • промяна в разрешаването - 4 продукта
  • удължаване на временни разрешения поради решение на Европейската комисия - 6 продукта
  • прекратяване на срока на разрешаване на ПРЗ поради решение за невключване на активните вещества в Анекс I на директива 91/414/ЕЕС - 5 продукта
  • други

На заседанието бяха обсъдени въпроси, свързани с управлението на риска при употребата на ПРЗ.

Предложенията бяха приети с квалифицирано мнозинство.