Уведомление за опасен продукт за растителна защита

30/06/2008

НСРЗ уведомява фирмите, предлагащи на пазара продукти за растителна защита, както и земеделските производители и
потенциални ползватели на ПРЗ, че по Европейската системата за бърз обмен на информация RAPEX е получена нотификация
№0454/08 за установен на територията на ЕС опасен продукт със следните показатели и идентификационни данни:

Вид на продукта: Продукт за растителна защита (хербицид)
Търговско наименование: GAZEL 33,3 ЕС
Активно вещество: Еталфлуралин
Производител на активното вещество: Китай
Производител на продукта за растителна защита: FARMA-CHEM S.A., Гърция
Описание на стоката и опаковката: Бутилки от HDPE или PET от 1, 2, 5, 10 и 20 литра.
Друга информация: Продуктът се продава в търговската мрежа и може да бъде закупен от всеки потребител без никакви ограничения.
Нотифицираща страна: Гърция

В Гърция с Министерска заповед от 06.03.2008 год. е разпоредено изтеглянето от пазара на цялото количество от продукта
GAZEL 33,3 EC,идентифициран като химически опасен продукт.

В Р. България няма издадено разрешение за предлагане на пазара и употреба на продукт с посоченото търговско наименование или
съдържащ посоченото активно вещество. НСРЗ е предприела необходимите действия за откриване на стоката на българския пазар.

front_sback_setiket_s